Prof. zw. dr hab. Elżbieta Trafiałek

Elżbieta Trafiałekemail: elzbieta.trafialek@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7745-6191

Prof. zw. dr hab.; polityk społeczny, gerontolog, pedagog. Badania naukowe skoncentrowane wokół społecznych skutków zmian systemowych, demograficznych, bezpieczeństwa społecznego oraz determinantów polityki socjalnej. Dorobek obejmuje ponad 270 publikacji, w tym 25 prac zwartych, udział w 150 konferencjach naukowych, opracowanie 148 recenzji wydawniczych, awansowych i projektów badawczych. Promotor w 4 i recenzent w 9 przewodach doktorskich, jednym habilitacyjnym i jednym o nadanie tytułu profesora. Publikowane prace posiadają ponad 500 cytowań w Google Scholar; 9 w Indeksie Hirscha i 8 – w 10-indeks.

 

Wybrane publikacje:

 Innowacyjna polityka senioralna. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Toruń 2016.

  1. Polityka migracyjna wobec wyzwań demograficznych. Trendy europejskie a Polska, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, nr 4, t. 15.
  2. Ubóstwo a marginalizacja i wykluczenie społeczne, w: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Julian Auleytner (red.), Warszawa 2016.
  3. O racjonalną politykę senioralną – innowacje – bezpieczeństwo – odpowiedzialność, w: Między ideą, pasją a działaniem, P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa (red.) Katowice 2017.
  4. Dylematy i wyzwania polityki senioralnej. Opieka geriatryczna – wsparcie – usługi społeczne. „Praca Socjalna” 2017, nr 6.
  5. Bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się społeczeństwie. Diagnozy i strategie samorządu terytorialnego na rzecz poprawy jakości życia (na przykładzie woj. świętokrzyskiego), w: Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych, L. Buliński (red.), Toruń 2017.
  6. Sytuacja demograficzna w województwie świętokrzyskim wyzwaniem dla polityki społecznej, w: Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Warszawa 2017.
  7. Rodzina i oczekiwania rodzinne ludzi w starszym wieku, w: Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna, Józefina Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red), Warszawa 2018.
  8. Dillemas and Challenges of the Senior Policy. Geriatric Care – Support – Social Services, „Social Work In Poland” 2018, no. 32, Special Issue.
  9. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się społeczeństwie  w: Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, T. Jarocki (red.), Kielce 2019.