Dr hab. prof. UJK Ryszard Stefański 

email: ryszard.stefanski@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002- 2117-7345

Urodzony (1967) w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magisterium (1994) z politologii i nauk społecznych, WSP w Kielcach. Doktorat (2002) z nauk humanistycznych w zakresie filozofii, UŚ w Katowicach.  Habilitacja (2017) z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, UMK w Toruniu.  Autor 2. monografii, redaktor naukowy 5. monografii wieloautorskich. Redaktor naczelny periodyku „The Peculiarity of Man” (w latach 2012-18 – 14 tomów). Organizator międzynarodowych konferencji naukowych: Vertiniana (24 edycji), Colloquium Świętokrzyskie (12 edycji), Szkoła Otwartego Umysłu (22 edycji). Prodziekan ds. studenckich WZiA UJK w Kielcach (kadencje: 2005-08 i 2008-12).

 

Wybrane publikacje:

  1. Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna, Toruń 2013.
  2. HOMO ILLUMINATUS?! Historiozoficzna antropologia francuskiego Oświecenia, Toruń 2004.
  3. Jedność i różnorodność – wyzwanie globalizacji, (red.), Seria wydawnicza „The Peculiarity of Man” 2(12), Toruń-Kielce 2008.
  4. Poprawność polityczna – równość czy wolność, (red.), Seria wydawnicza „The Peculiarity of Man” 1(11), Toruń-Kielce 2007.
  5. Europa homogeniczna czy komplementarna (red.) Seria wydawnicza „The Peculiarity of Man” 3(13), Toruń-Kielce 2009 (z A. Zamojski).
  6. Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym, Seria wydawnicza „The Peculiarity of Man” 4(14), Toruń-Kielce 2010 (z A. Zamojski).
  7. Granice ludzkiego świata: konieczne – przypadkowe, (red.) Seria wydawnicza „The Peculiarity of Man” 5 (29), Toruń-Kielce, 2019.
  8. Cовременный русский мировоззренческий (философский) макродискурc, w: Współczesny dyskurs rosyjski, Kielce 2019 (z O. Leszczak).
  9. Idea et praxis.‘Teologia wyzwolenia’ a działanie i oficjalna doktryna Kościoła katolickiego, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 59.
  10. Regulatory function of religion in social control. Enlightenment concepts, “Polish Political Science Yearbook” 2013, vol. XLII.