Praca na UczelniUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15

tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl

 

Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie 

Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ogłasza konkurs

na 2 stanowiska profesora uczelni w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić -osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

Kryterium konkursu to posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie  nauk o bezpieczeństwie lub pokrewnych z uwzględnieniem: 

 • dorobku naukowego w zakresie nauk o bezpieczeństwie w szczególności: zarządzanie bezpieczeństwem, teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, metodologia badań nauk o bezpieczeństwie
 • praktycznej znajomości wymienionych wyżej obszarów
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 4. Życiorys zawodowy.
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15
Dodatkowe informacje: e-mail: iz@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-77

 

Termin składania dokumentów upływa dnia: 20 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie  podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy, 
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
9 grudnia 2019

Konkurs na 2 stanowiska profesora uczelni w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa i Nauk Społecznych  25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15 tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl   Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie  Wydziału Prawa i […]
9 grudnia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa i Nauk Społecznych  25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15 tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl   Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie  Wydziału Prawa i […]
19 czerwca 2019

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 25-406 Kielce,  ul. Świętokrzyska 21 tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl   Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana […]
19 czerwca 2019

Konkurs na 4 stanowiska adiunkta w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 25-406 Kielce,  ul. Świętokrzyska 21 tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl   Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana […]
14 czerwca 2019

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Zarządzania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 25-406 Kielce,  ul. Świętokrzyska 21 tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl   Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana […]

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast