Działalność badawcza Instytutu Nauk Prawnych

Instytut Nauk Prawnych jest jedną z największych jednostek badawczo naukowych  tworzących strukturę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego wewnętrzna organizacja odzwierciedla bardzo szerokie spektrum zagadnień stanowiących przedmiot prawnej analizy naukowej. Od wielu lat pracownicy Instytutu są zaangażowani w realizację wielu interdyscyplinarnych programów badawczych oraz konferencji o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym. Bardzo znaczącym przykładem tego rodzaju aktywności są organizowane już od ponad 10 lat międzynarodowe konferencje naukowe w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone szeroko pojętej problematyce prawnoczłowieczej w perspektywie przede wszystkim Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż tematyka badawcza prowadzonych prac naukowych odzwierciedla potrzebę zaangażowania Instytutu w rozwój regionu świętokrzyskiego, stanowiąc zarazem wsparcie dla administracji publicznej w zakresie problematyki prawnej temu rozwojowi sprzyjającemu.

 

Główne obszary badawcze pracowników Instytutu Nauk Prawnych

 

Historia i teoria prawa

 • Historia państwa i prawa, funkcje państwa i jego administracji w rozwoju historycznym.
 • Teoria prawa, filozofia prawa, historia doktryn prawnych, teoria i filozofia prawa chińskiego.
 • Jednostka i społeczeństwo wobec przemian cywilizacyjnych i ewolucji prawa.
 • Idea i aksjologia prawa, niemiecka filozofia prawa, historia filozofii prawa.
 • Oddziaływanie prawa rzymskiego na współczesne prawo cywilne i na porządek prawny Kościoła zachodniego.

 

Prawo konstytucyjne, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, ochrona praw człowieka

 • Uwarunkowania transformacji demokratycznej.
 • Monitorowanie procesów wyborczych.
 • Przesłanki budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 • Implementacja demokratycznych standardów międzynarodowych do systemu ustrojowego RP.
 • Samorząd terytorialny w systemie aksjologicznym Rady Europy a praktyka ustrojowa RP.
 • Zasady państwa i prawa istotne z punktu widzenia procesu integracji europejskiej.
 • Oddziaływanie standardów „miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych.
 • Jednostka wobec działań administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Uwarunkowania realizacji prawa do dobrej administracji.
 • Ochrona praw człowieka w czasie pandemii.
 • Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy oraz Unii Europejskiej.
 • Rola Rady Europy w obszarze ochrony praw człowieka w kontekście aktywności innych organizacji międzynarodowych.
 • Wpływ Brexitu na prawo do swobodnego przemieszczania się w UE.
 • Ochrona praworządności w systemach aksjologicznych Unii Europejskiej i Rady Europy.

 

 Prawo administracyjne i nauka administracji

 • Dekodyfikacja postępowania administracyjnego.
 • Fragmentaryczne rozwiązania proceduralne w prawie administracyjnym materialnym.
 • Kompilacja norm proceduralnych z normami materialnymi w prawie administracyjnym – przepisy odsyłające i przepisy odesłania.
 • Nadzór weryfikacyjny nad działalnością organów administracyjnych i administrujących.
 • Ekonomiczna i behawioralna analiza prawa administracyjnego.
 • Procesy decyzyjne w strukturach administracji publicznej.
 • Internacjonalizacja prawa administracyjnego.
 • Aksjologia prawa administracyjnego.
 • Analiza spraw sądowoadministarcyjnych związanych z wydatkowaniem środków unijnych.
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
 • Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi z uwzględnieniem praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami ich wyceny.

 

Prawo karne, kryminologia i kryminalistyka

 • Fenomenologia i etiologia współczesnej przestępczości.
 • Zjawiska i przejawy patologii społecznej.
 • Aktualne problemy penitencjarystyki.
 • Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości.
 • Prawne aspekty organizacji gier hazardowych.
 • Udział prywatnych podmiotów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Prywatyzacja bezpieczeństwa.
 • Adwokat jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniu karnym.
 • Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości w Polsce.
 • Aktualne dylematy prawa w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym ze szczególnym uwzględnieniem aksjologicznego wymiaru praw człowieka.
 • Problematyka praw człowieka w odniesieniu do osób pozbawionych wolności. Działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji.

 

Prawo cywilne, prawo pracy

 • Problematyka dobrej i złej wiary – prawo cywilne materialne.
 • Ochrona dóbr osobistych człowieka.
 • Idea ciągłości ustawodawstwa przedwojennego i jego wpływ na współczesne problemy prawa cywilnego.
 • Prawo procesowe cywilne, w tym decyzja administracyjna w postępowaniu cywilnym, procedury hybrydowe.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w medycynie.
 • Status prawny pacjenta, bezpieczeństwo pacjenta.
 • Szkody medyczne.
 • Sądowe ustalenie płci.
 • Pozaumowne stosunki pracy.
 • Aksjologia europejskiego prawa pracy.
 • Prawne aspekty mobbingu.

   

Prawo gospodarcze, prawo finansowe

 • Uwarunkowania metrologii prawnej i kompetencje administracji miar w gospodarce – kierunki rozwoju.
 • Problematyka jakości i bezpieczeństwa wyrobów, systemy oceny zgodności i nadzór rynku w Polsce i w UE.
 • Prawne uwarunkowania normalizacji technicznej i harmonizacji technicznej.
 • Problematyka prawna Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz „Zielonego Ładu”- prawne uwarunkowania wdrażania nowych technologii.
 • Prawne instrumenty oddziaływania Państwa na gospodarkę i kształtowania sytuacji przedsiębiorców.
 • Publicznoprawna ochrona konsumentów.
 • Współzależność dyscyplin prawniczych w obszarze prawa gospodarczego, swoistość procedur prawa gospodarczego.
 • Własność przemysłowa i jej ochrona.
 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.