Działalność badawcza Katedry Ekonomii i Finansów

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Katedrze Ekonomii i Finansów stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów prowadzących w szczególności intensywną działalność naukową. Są oni kierownikami i członkami wielu projektów badawczych, autorami i współautorami monografii naukowych, autorami artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jednocześnie pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych, biorą udział w stażach i szkoleniach zagranicznych, współorganizują konferencje i seminaria naukowe odbywające się w kraju i za granicą, a także są członkami rad naukowych wielu czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  

Główne obszary badawcze pracowników Katedry Ekonomii i Finansów

 

 • Makroekonomia i polityka makroekonomiczna
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Inwestycje realne i finansowe
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych
 • Kapitał społeczny
 • Ekonomia behawioralna,
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rozwój lokalny i regionalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Rynek pracy
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse instytucji rządowych i samorządowych
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość
 • Rachunkowość i księgowość
 • Podatki

 

Katedra Ekonomii sprawuje merytoryczną opiekę nad kierunkami studiów:

– Ekonomia – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

– Finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia, profil praktyczny

W ramach Katedry Ekonomii i Finansów funkcjonują cztery zakłady:

Zakład Makroekonomii

Zakład Mikroekonomii

Zakład Finansów i Rachunkowości

Zakład Metod Ilościowych