Informacje o projekcie

Informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt „AKCELERATOR Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  w zakresie wsparcia studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie 01.08.2019 r.-31.07.2023 r.

Przedmiotem projektu realizowanego na WPAiZ są:

Moduł Programów Kształcenia – projekt zakłada modyfikację i realizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych na kierunkach: Administracja, Prawo, Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Narodowe, Kryminologia, Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe oraz Logistyka.

Moduł Podnoszenia Kompetencji – projekt zakłada realizację szkoleń/kursów dla studentów studiów stacjonarnych w następujących obszarach:

 1. Mediator – dla 20 osób
 2. Kurs dla kandydatów na księgowego I stopień – dla 60 osób
 3. Kurs dla kandydatów na księgowego II stopień – dla 40 osób
 4. EXCEL podstawowy – dla 45 osób
 5. EXCEL średnio-zaawansowany – dla 30 osób
 6. EXCEL zaawansowany – dla 30 osób
 7. Program płatnik – dla 60 osób
 8. Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń – dla 30 osób
 9. Coaching for people leaders – dla 12 osób
 10. Zarządzanie projektami – dla 12 osób
 11. Zarządzanie czasem własnym i innych ludzi – dla 12 osób

Do udziału w Module Podnoszenia Kompetencji mogą̨ zostać zakwalifikowani studenci 4 ostatnich semestrów z kierunków: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Narodowe, Kryminologia, Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe oraz Logistyka, którzy zgłoszą̨ się̨ do udziału w Projekcie i wezmą̨ udział w rekrutacji zgodnie z etapami rekrutacji.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie należy dostarczyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.

Regulamin dotyczący projektu dostępny jest tutaj: REGULAMIN