IPMiB-Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych. Absolwent otrzyma szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Wiedza z zakresu ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum zdobytej wiedzy pozwalającej na zrozumienie współczesnego świata w zakresie politycznym i ekonomicznym. Absolwent będzie przygotowany do selektywnego poszukiwania informacji, wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej i pełnieniu różnorodnych ról społecznych. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, społecznych i prawnych, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się na tematy związane  z  kierunkiem studiów, również w obcym języku.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów to urzędy szczebla samorządowego i rządowego w oddziałach zajmujących się współpracą międzynarodową, firmy prywatne działające na międzynarodowych rynkach, przedsiębiorstwa otoczenia biznesu, związane z targami międzynarodowymi, imprezami sportowymi, organizacje pozarządowe. Absolwent posiada odpowiednie kompetencje językowe do podjęcia tego rodzaju ról zawodowych.

 Kontynuacja nauki.

Absolwent ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Sylwetka absolwenta

Specjalność, moduł: ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

 

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

 

– uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • Geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie,
  a szczególnie w jej środkowoeuropejskiej i wschodniej części;
 • Geoekonomicznych, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej;
 • Usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej;
 • Znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej;
 • Współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową;
 • Specyfiki i głównych mechanizmów rządzącymi europejskimi procesami integracyjnymi;
 • Specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego;
 • Znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych;

 

– nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnej analizy europejskich procesów integracyjnych;
 • Profesjonalnej zdolności do analizy współzależności występujących w gospodarce;
 • Umiejętności organizowania pracy własnej i zespołowej w zakresie przeprowadzania analizy współzależności między gospodarką a polityką;
 • Umiejętności oceny współzależności ekonomicznej i politycznej państw europejskich;

 

– ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie:

 • Pracy zespołowej;
 • Komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy np.:  w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, w mediach.

 

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie, administracja.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność, moduł: dyplomacja

 

W ramach tej specjalności, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

 

– uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • Funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej
 • Praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego;
 • Specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego);
 • Specyfiki negocjacji międzynarodowych;
 • Znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych;
 • Zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym;

 

– nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnej analizy stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
 • Umiejętności oceny znaczenia globalnych procesów politycznych i ekonomicznych;

 

– ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie:

 • Pracy nad rozwojem osobistym;
 • Komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy np.: w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

 

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie, administracja.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność, moduł: marketing międzynarodowy

 

W ramach tej specjalności, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

 

– uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu

 • Skutecznej autoprezentacji jako głównego narzędzia w odnoszeniu sukcesu zawodowego oraz kształtowania wizerunku, a także sprawnego komunikowania się w sferze publicznej;
 • Roli i znaczenia wizerunku państw w stosunkach międzynarodowych oraz strategii budowania marki narodowej;
 • Wykorzystywanych narzędzi PR w kształtowaniu polityk regionalnych, koncepcji public relations oraz ich znaczenia dla instytucji samorządowych;
 • Komunikacji audiowizualnej, masowej i nowomedialnej;
 • Koncepcji społeczeństwa sieci, powstania i funkcjonowania społeczności wirtualnych, kluczowych struktur społecznych i działań jakie odbywają się wokół cyfrowych procesów;
 • Zarządzania kryzysem w organizacji, komunikowania się z mediami w kryzysie;
 • Władzy i przywództwa.

 

– nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • Zastosowania narzędzi brandingowych w praktyce;
 • Analizy i planowania strategicznego programów public relations;
 • Porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych;
 • Prowadzenia szkoleń dla polityków i osób publicznych (liderów opinii).

 

– ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie:

 • Pracy nad rozwojem osobistym;
 • Komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy np.: w administracji państwowej, agencjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

 

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie.

Specjalność:  polityka regionalna, politologia „40 plus” (polityka regionalna)

Absolwent specjalności, obok wykształcenia humanistycznego z zakresu politologii, uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu regionalistyki, przede wszystkim
w jej wymiarze politycznym dotyczącym strategii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu, współpracy międzyregionalnej, europejskiej polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i strategii rozwoju na poziomie regionalnym
i lokalnym.

Istotą kształcenia w ramach tej specjalności będzie zapoznanie się z uwarunkowaniami rozwoju województwa świętokrzyskiego w ramach Polski i Unii Europejskiej.

W procesie kształcenia student nabędzie umiejętności w zakresie tworzenia strategii
i programowania rozwoju regionalnego, wykorzystywania funduszy strukturalnych, tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ochronę środowiska. Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje umożliwiające aktywny udział w samorządach terytorialnych i administracji państwowej niższego szczebla. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Może znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, w regionalnych i lokalnych organizacjach politycznych, społecznych, w organizacjach pozarządowych, regionalnych mediach oraz innych instytucjach życia publicznego.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność:  dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Absolwent specjalności stosunki międzynarodowe, obok wykształcenia humanistycznego
z zakresu politologii, uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu stosunków międzynarodowych. Plan studiów umożliwi absolwentowi  poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej.  Szczególny nacisk zostanie położony na regionalną współpracę międzynarodową, tworzenie materiałów dla potencjalnych inwestorów w regionie. Absolwent powinien posiadać umiejętności  komunikowania się, negocjowania. Powinien być przygotowany do pracy
w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, fundacjach, w administracji państwowej
i samorządowej na stanowiskach związanych ze współpracą z zagranicą, targach. Równocześnie interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli absolwentowi pracować w instytucjach nie związanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.  Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje umożliwiające aktywny udział w samorządach terytorialnych i administracji państwowej niższego szczebla. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalność:  polityka społeczno-gospodarcza

Absolwent specjalności tej na kierunku studiów: „Politologia” uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania instytucji polityki społecznej, jakimi są służby społeczne. Poznaje różne podejścia teoretyczne oraz metody wykorzystywane w realizacji zadań z zakresu polityki  i pomocy społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Zdobywa umiejętności diagnozowania i rozwiązywania kwestii społecznych. Uzyskuje wiedzę o instrumentach, podmiotach i zadaniach współczesnej polityki społecznej. Studia przygotowują go do funkcjonowania w instytucjach sfery społecznej związanych z pomocą społeczną, rynkiem pracy, samorządem lokalnym, ubezpieczeniami społecznymi, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

Specjalność:  dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu komunikacji politycznej i społecznej w obszarze polityki i ekonomii. Zapoznany jest z podstawowymi zasadami i technikami warsztatu dziennikarskiego oraz zasadami funkcjonowania środków masowego przekazu, w tym istniejących w społecznościach lokalnych. Uzyskuje również wiedzę z zakresu polityki i ekonomii w warunkach globalizacji oraz z dziedziny europejskiego prawa medialnego. Posiada umiejętność analizowania procesów politycznych

i ekonomicznych, zwłaszcza o charakterze makroekonomicznym, oraz dokumentów
o charakterze politycznym i ekonomicznym. Jest także przygotowany do wystąpień publicznych i przeprowadzania wywiadów z politykami i menedżerami życia gospodarczego.

Absolwent tej specjalności posiada kompetencje i umiejętności umożliwiające pracę na różnych stanowiskach związanych z problematyką polityczną i ekonomiczną w redakcjach  czasopism, rozgłośniach radiowych i w stacjach telewizyjnych.

 

Specjalność:  europejskie studia samorządowe

Absolwent specjalności Europejskie studia samorządowe na kierunku studiów politologia uzyskuje wiedzę z zakresu ustroju i funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego oraz europejskich modeli samorządu. Zdobywa wiedzę na temat międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji europejskich. Potrafi podjąć praktyczne działania w celu nawiązania takiej współpracy. Rozumie potrzebę poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego (Program Europa dla Obywateli). Poznaje nowatorskie koncepcje zarządzania w administracji publicznej w Europie oraz innowacyjne formy organizacji i zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym – potrafi je wprowadzić w życie. Rozumie rolę organizacji pozarządowych oraz potrafi wskazać obszary i formy współpracy tych organizacji z samorządem terytorialnym. Zna i potrafi wdrożyć do praktyki programy UE zachęcające do stosowania zasad good governance i multilevel governance. Zna i potrafi zastosować standardy „dobrej administracji” zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE oraz w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Posiada świadomość i zrozumienie konieczności dostosowania samorządowych rozwiązań administracyjnych do nowych standardów – w kontekście wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie realizacji polityki regionalnej UE oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych. Potrafi ocenić znaczenie środków europejskich (zewnętrznych) dla stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Nabywa także wiedzę dotyczącą cywilizacji europejskiej, poznaje problemy migracji ludności i rolę UE w stosunkach międzynarodowych. Zdobywa również umiejętność diagnozowania stanu bezpieczeństwa europejskiego. Powinien posiadać umiejętność rozumienia i analizowania skomplikowanych zagadnień współczesnej Europy. Nabędzie kompetencje społeczne w zakresie kształtowania postaw obywatelskich, uwrażliwienie na etykę i profesjonalizm w pracy zawodowej i działalności publicznej.

 

Absolwent specjalności Europejskie studia samorządowe będzie przygotowany do podjęcia pracy w administracji samorządowej i rządowej, samorządowych instytucjach europejskich, w organizacjach krajowych i europejskich, w tym pozarządowych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią pretendowanie do stanowisk kierowniczych i sprawowania władzy w strukturach samorządu terytorialnego jako radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów czy inni politycy lokalni lub działacze społeczni. Absolwent nabędzie umiejętności do współudziału w samorządzie  oraz funkcjonowania we wspólnocie lokalnej w warunkach demokracji.

 

Specjalność:  międzynarodowy dyskurs polityczny

Absolwent specjalności „Międzynarodowy dyskurs polityczny” na kierunku studiów II stopnia „Politologia” uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu komunikacji politycznej i społecznej w aspekcie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rosyjsko-polskich i szerzej rosyjsko-unijnych. Problem niniejszej komunikacji rozpatrywany jest przez pryzmat mentalności i wartości narodowych Polaków, Rosjan i innych narodów Europy. Absolwent nabywa umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w ramach dyskursu politycznego i społecznego, w szczególność w zakresie rozwiązywania konfliktów o charakterze międzynarodowym i transkulturowym. Poznaje osobliwości rozwoju historycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ich odniesieniu do czasów współczesnych. Zapoznany jest z praktycznym zastosowaniem mediów i technik informowania w dyskursie politycznym. Posiada niezbędna wiedzę w zakresie prawa europejskiego i funkcjonowania wspólnot europejskich.

 

Specjalność:  polityka bezpieczeństwa publicznego

Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa publicznego” na kierunku studiów: „Politologia” uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, kompetencji i funkcjonowania instytucji polityki bezpieczeństwa, a także roli tej problematyki z punktu widzenia obywatela, samorządu, państwa i firmy. Poznaje różne podejścia teoretyczne oraz metody praktyczne, wykorzystywane w realizacji zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa publicznego. Zdobywa umiejętności diagnozowania i rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa oraz  umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej. Uzyskuje wiedzę o podmiotach, instrumentach i zadaniach współczesnej polityki bezpieczeństwa, także w kontekście europejskim i globalnym. Studia przygotowują go do skutecznego funkcjonowania w państwowych, samorządowych i komercyjnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem, gdzie jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności. Ponadto uzyskuje wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej.

Specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

 

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

–         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 

 • zjawisk i procesów, generujących wyzwania i zagrożenia w sferze bezpieczeństwa europejskiego, w tym zwł. terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i migracji;
 • roli instytucji i organizacji, związanych ze sferą bezpieczeństwa publicznego w krajach UE;
 • funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w krajach UE oraz ich współpracy;
 • cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

 

–        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 

 • profesjonalnej analizy zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie europejskim;
 • organizacji pracy własnej i zespołu w zakresie analizy i zwalczania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym;

 

–        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 

 • pracy zespołowej;
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w roli np. w Policji, służbach specjalnych, urzędach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współpracę w tym zakresie z partnerami unijnymi, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

 

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie i administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Specjalność: system obronny RP.

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

–         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • bezpieczeństwa militarnego strefy euroatlantyckiej;
 • strategii bezpieczeństwa RP;
 • zagrożeń asymetrycznych;
 • ekonomiki obronności;
 • funkcjonowania wojska, służb specjalnych i podmiotów niepaństwowych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa;

–        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • profesjonalnej analizy zagrożeń bezpieczeństwa;
 • organizacji pracy własnej i zespołu w zakresie analizy informacji oraz przygotowania danych do decyzji w warunkach kryzysów i konfliktów zbrojnych oraz hybrydowych;

–        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 • pracy zespołowej w ramach zespołów analitycznych;
 • prowadzenia negocjacji;
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w roli np. analityka służb specjalnych lub urzędnika pionu cywilnego MON, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obronności, urzędnika administracji regionalnej i lokalnej odpowiedzialnego za współpracę z instytucjami bezpieczeństwa, pracownika działu marketingu lub PR przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wojska i służb specjalnych, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie i administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.

 

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

–         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego,
 • monitorowania zagrożeń i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa powszechnego,
 • kształtowania bezpiecznego środowiska lokalnego,
 • komunikacji społecznej i interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych;

–        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • sporządzania planu zarządzania kryzysowego;
 • planowania i organizacji obrony cywilnej;
 • analizy zagrożeń miejscowych;
 • organizacji pracy zespołu i centrum zarządzania kryzysowego oraz ich logistycznego zabezpieczenia;

–        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 • pracy zespołowej w ramach zespołu zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenia negocjacji,
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na poziomie lokalnym i regionalnym oraz w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach ratowniczych. Umożliwią mu ponadto szerokie spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa społeczności lokalnych i państwa, niezbędne w działalności społecznej i politycznej, jako inicjatora i kreatora społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowego, politologia, ekonomia, zarządzanie i administracja.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

studia drugiego stopnia

 

kierunek: bezpieczeństwo narodowe

 

Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach specjalnych
i mundurowych, a także w specjalistycznych mediach, organizacjach pozarządowych i w sektorze prywatnym (komercyjnym). Praca w wyżej wymienionych instytucjach, organizacjach i firmach wymaga przygotowania specjalistów, którzy potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozować i analizować procesy zapewniające bezpieczeństwo. Ważnym atutem absolwenta będzie znajomość języka angielskiego  oraz jego frazeologii stosowanej w bezpieczeństwie.

 

Absolwent będzie dysponował:         

– usystematyzowaną wiedzą w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także form jego funkcjonowania oraz współpracy organów w systemie bezpieczeństwa  narodowego. Ważnym  aspektem  wiedzy  będzie  charakter  oraz  standardy  różnych dziedzin bezpieczeństwa, w tym także w aspekcie praw człowieka i obywatela. Ponadto absolwent pozna strukturę i zadania sił zbrojnych na rzecz obronności kraju i utrzymania pokoju na świecie    oraz  ich  roli  w  systemie  obronnym państwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona  zagadnieniom związanym ze standardami z zakresu: bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego  oraz energetycznego. Istotnym elementem zdobytej wiedzy będzie również problematyka terroryzmu, obejmująca m.in. metody  i  techniki  działania  organizacji  terrorystycznych  oraz  sposoby przeciwdziałania i wynikające stąd zagrożenia, absolwenci poznają źródła terroryzmu, jego charakter oraz  ewolucję w XXI w. Ponadto przekazana zostanie wiedza z  zakresu zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Wiedza o powyższych zagadnieniach zostanie przekazana
w kontekście krajowym i międzynarodowym.

umiejętnościami z zakresu m.in.: poszukiwania prawidłowości w działaniach państw związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa kraju jak również określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Absolwent będzie posiadał umiejętność  analizy,  oceny  oraz dyskusji na temat współczesnych form obrony i ochrony ludności cywilnej oraz  informacji niejawnych. Ponadto będzie w stanie zaproponować rozwiązania problemów z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wskazując na celowość działania oraz analizując odpowiedni dobór materiałów źródłowych. Absolwent będzie umiał wykorzystywać  doświadczenia historyczne w kształtowaniu potrzeb bezpieczeństwa narodowego
z uwzględnieniem wzajemnych relacji między historią a współczesności. Ponadto będzie potrafił rozpoznać obszary kryzysowe we współczesnym świecie, ze rozumieniem problemów geografii bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem będzie umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawa związanych z obronnością i bezpieczeństwem oraz umiejętnym wdrażaniem ich w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.  Przede wszystkim absolwent będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozować i analizować procesy zapewniające bezpieczeństwo. Dodatkowo absolwenta będzie charakteryzować umiejętność zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych – w zakresie techniki i teleinformatyki celem realizowania założonych zadań.

kompetencjami społecznymi: rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy współczesnego życia społecznego, prawidłowo ocenia dobór metod działania do zaistniałej sytuacji, jest w stanie  przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa, będzie  przystosowany do kierowania zespołami ludzkimi w obszarze różnorodnych instytucji bezpieczeństwa. Będzie potrafił używać argumentów uzasadniających podejmowane działania oraz przekonywać do swojego stanowiska w zakresie realizowanych projektów. Będzie w stanie porządkować i analizować źródła wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtować
i rozwijać warsztat badawczy.

 

Możliwość dalszego kształcenia:

– studia doktoranckie

– studia podyplomowe z zakres m.in.: Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo informacji niejawnej, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo informacyjne państwa, Ceberbezpieczeństwo RP, Dyplomacja publiczna, Negocjacje i mediacje.

 

Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach specjalnych i mundurowych (m.in. Siły Zbrojne RP, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne), a także w sektorze prywatnym (komercyjnym). Ponadto absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie przygotowany do pracy w specjalistycznych mediach, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, akademickich i pozaakademickich instytucjach naukowo-badawczych
i oświatowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz zespołach zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach.

 

Specjalność, moduł: Polityka bezpieczeństwa RP

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowo będzie dysponował wiedzą w zakresie m.in. politycznych i prawno-instytucjonalnych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa w Polsce, społeczno-ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym, a także ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a ponadto – umiejętnościami
i kompetencjami społecznymi, niezbędnymi do wykorzystania tej wiedzy
w działaniach profesjonalnych.

 

Specjalność, moduł: Bezpieczeństwo międzynarodowe

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzyska analogiczne kompetencje społeczne i umiejętności, skorelowane ze specyficzną wiedzą w zakresie m.in. prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa UE, współczesnych wyzwań
i zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz instytucji i strategii służących ich zwalczaniu, a także roli systemów ochrony praw człowieka.

 

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast