Działalność badawcza Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Działalność badawcza Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania UJK jest ściśle związana z prowadzonymi kierunkami studiów i ma swoje odzwierciedlenie w strukturze Instytutu: poszczególne zespoły badawcze zgrupowane
są  w zakładach, a w przypadku badań bardziej specjalistycznych – w pracowniach. Naczelną zasadą działalności badawczej Instytutu jest wypracowanie takiego profilu badawczego, który pozwalałby wyróżnić IPMiB na tle podobnych jednostek politologicznych, a jednocześnie, aby realizowane projekty badawcze  posiadały walory aplikacyjne, tzn. ich wyniki byłyby użyteczne dla otoczenia zewnętrznego.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań, są one prowadzone we współpracy z pracownikami innych Instytutów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania oraz ośrodkami uniwersyteckimi z kraju i zagranicy (m.in. Słowacji, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Ukrainy  i Kanady).

Wiodące badania realizowane obecnie w IPMiB dotyczą:

  • Miejsca i roli państw Grupy Wyszehradzkiej w stosunkach międzynarodowych.
  • Ewolucji czynnika militarnego we współczesnym środowisku bezpieczeństwa oraz ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa (przemysłu zbrojeniowego, energetyki itp.).
  • Marketingu politycznego w wymiarze regionalnym.
  • Przywództwa politycznego w Europie Południowej (Hiszpania, Włochy).
  • Ewolucji administracji bezpieczeństwa i służb porządku publicznego.
  • Tożsamości europejskiej i przekształceń cywilizacyjnych na Starym Kontynencie
    ze szczególnym uwzględnieniem mega trendu migracyjnego.
  • Samorządów terytorialnych w ujęciu analizy porównawczej.

Do działalności badawczej włączani są studenci IPMiB, którzy mają możliwość uczestniczenia
w konferencjach naukowych, seminariach oraz mogą publikować swoje artykuły. Cykliczne konferencje organizowane od wielu lat w Instytucie na trwałe wpisały się w kalendarz ważnych, ogólnopolskich wydarzeń naukowych. Poprzez Instytutowe seminaria wprowadzana jest możliwość prowadzenia debat akademickich, z których chętnie korzystają zarówno pracownicy, studenci jak i zapraszani goście.