Instytut Prawa, Ekonomi i Administracji

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (wcześniej Instytut  Ekonomii ) powstał w 1997 r.

Instytut prowadzi studia na poziomie I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach Administracja i Ekonomia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, nawiązując do Strategii Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, prowadzi badania pogłębiające wiedzę o gospodarce Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2006-2015 zrealizowane zostały następujące projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Budowanie regionalnego systemu innowacji – analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu.
  • Budowanie regionalnego systemu innowacyjności – cykl konferencji poświęconych podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności regionu.
  • Kielecki rynek pracy pod lupą – przy współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach
  • Mapa lokalnego rynku pracy powiatu skarżyskiego – przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej
  • Projekt Innowacyjny Novum Subsydium – przy współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach.

W ramach popularyzacji wiedzy ekonomicznej Instytut  wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, oddział okręgowy w Kielcach, organizuje corocznie „Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, wyłonienie i docenienie uczniów posiadających wiedzę z zakresu rachunkowości, zainteresowanych jej pogłębianiem. W 2013 r. po raz pierwszy zorganizowany został Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla studentów szkół wyższych.

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji organizuje coroczne krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe w cyklach: Dylematy polskiej polityki społeczno– gospodarczej  oraz  Efektywność międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, gromadzące liczne grono specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych,  zarówno z kraju, jak  i z zagranicy.

Satysfakcją Instytutu są jego studenci, zrzeszeni w studenckich kołach naukowych: Koncept oraz Actus. Podejmują oni szereg inicjatyw o charakterze naukowym i szkoleniowym. W  kalendarz ogólnouczelniany wpisane są już takie wydarzenia studenckie jak: Warsztaty Przedsiębiorczości oraz Akademia Młodego Inwestora. W ostatnich latach studenci Instytutu w uzyskali 58. nagród i wyróżnień uczelnianych, regionalnych oraz krajowych, w tym: 23 stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 10 Nagród Rektora UJK, trzech członków SKN „Koncept” jest finalistami ogólnopolskiego Konkursu Primus Inter Pares a 21 laureatami Nagród Talenty Świętokrzyskie. Ponadto w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji działa także „Koło Naukowe Prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, którego opiekunami naukowymi są dr Hubert Kaczmarczyk i dr hab. Piotr Ruczkowski.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast