W pracach badawczych Instytutu wyróżnić można następujące obszary tematyczne:

 • Administracja publiczna w państwie autorytarnym,
 • Analiza patologii występujących w polskim szkolnictwie wyższym,
 • Analiza rozwoju i jakości usług komunalnych w Polsce,
 • Analiza struktury gospodarczej wybranych regionów,
 • Efektywność struktur władzy publicznej w procesach stymulowania rozwoju regionu,
 • Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rozwoju Regionu Świętokrzyskiego,
 • Ewolucja rynków pracy słabo rozwiniętych,
 • Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw,
 • Jakość sprawozdawczości finansowej w podmiotach gospodarczych województwa świętokrzyskiego,
 • Kolegialne organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego,
 • Modernizacja oferty edukacyjnej szkół wyższych a potrzeby regionalnego rynku pracy,
 • Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego,
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej w rachunkowości na przykładzie województwa świętokrzyskiego,
 • Rola państwa w gospodarce w poglądach przedstawicieli nurtu katolickiego II Rzeczpospolitej (1918-1939). Implikacje dla gospodarki w Polsce,
 • Samodzielność finansowa i polityka informacyjno-promocyjna JST województwa świętokrzyskiego w kontekście poprawy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego,
 • Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • Uwarunkowania ekonomiczne realizacji idei bezpieczeństwa socjalnego,
 • Wspieranie sektora MSP na przykładzie województwa świętokrzyskiego,
 • Wyzwania zarządzania organizacjami XXI wieku,
 • Rynek pracy w województwie kieleckim od 1918r., do początków transformacji gospodarczej.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast