Absolwent kierunku Prawo jest wyposażony w wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne osób potrafiących wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Posiada umiejętności sprawnego obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz analizowania ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej.
Dostrzega potrzebę nieustannej analizy trendów w orzecznictwie oraz stanowieniu prawa, umie analizować zjawiska i procesy gospodarcze w aspekcie prawnym, a także mechanizmy i zasady związane z tworzeniem i wykładnią prawa. Potrafi wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza zna regulacje prawne związane z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej.
Posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2+.
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności dzięki którym  przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.

Posiada umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w zawodzie prawniczym jest niezmierne ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji.

Absolwent Specjalizacji sądowej nabył wiedzę w zakresie praw: bankowego, rolnego, handlowego, karnego wykonawczego, karnego gospodarczego, wykroczeń a także postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania nieprocesowego czy też sądowego postępowania egzekucyjnego. W programie tej specjalności znajdują się także elementy kryminologii, kryminalistyki oraz prawa dowodowego w postępowaniu cywilnym i dowodów w procesie karnym. Specjalność uzupełniona jest  przeglądem zawodów prawniczych umożliwiających absolwentom wybór dalszych kierunków kształcenia.

Absolwent specjalności Prawo europejskie i międzynarodowe zapoznał się z  dziedziną prawa i nauk wspomagających, które pozwoliły mu zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji zadań zawodowych w relacjach ponadnarodowych. Poznał  zagadnienia dotyczące ustrojów państw współczesnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, jednolitego rynku europejskiego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej. Wraz z rozpoznaniem współczesnych relacji społeczno-gospodarczych na świecie absolwent tej specjalności nabył wiedzę z zakresu prawa konsularnego i dyplomatycznego, prawa międzynarodowego prywatnego, arbitrażu międzynarodowego czy też międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przedmioty z zakresu tworzenia prawa w Unii Europejskiej, praw Rady Europy, prawa karnego Unii Europejskiej, zamówień publicznych pozwoliły dodatkowo absolwentom tej specjalności na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności tworzenia i stosowania prawa w obszarze Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku prawo zdobyli wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, umożliwiającą poznanie mechanizmów tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Ponadto posiadają umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów.

Absolwent kierunku Prawo, uzyskując  tytuł zawodowy magistra prawa, uprawniony jest do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie odpowiednich aplikacji prawniczych przygotowujących i  umożliwiających pracę w klasycznych zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik czy też notariusz. Ponadto, absolwent  przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Studia i bogata wiedza w zakresie różnych dziedzin prawa czyni z absolwentów  cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów audytorskich i doradczych (działy organizacyjne, podatkowe, doradztwa prawnego) itp. Prawo to obszar działania każdej jednostki organizacyjnej,  prowadzony bezpośrednio i samodzielnie przez te jednostki albo zlecany do usługowego prowadzenia lub fachowego doradztwa. Z tego też względu zakres jednostek, w których absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

 Absolwent kierunku administracja studia pierwszego stopnia o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Administracja o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zwłaszcza jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada także kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent kierunku Administracji, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w warunkach postępujących procesów integracyjnych w Europie.

Absolwent specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice gospodarki komunalnej, jej uregulowaniach prawnych i administrowaniu jednostkami komunalnymi. Poznaje aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego (z elementami prawa budowlanego), gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi. Ponadto poznaje zasady rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, uzyskuje wiedzę z polityki społecznej i etyki urzędowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Administracja o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych ma możliwość kontynuowania edukacji na drugim stopniu studiów na kierunku administracja.

Posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zwłaszcza jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika w urzędach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada także kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent kierunku Administracji, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w warunkach postępujących procesów integracyjnych w Europie.

 Absolwent kierunku administracja studia pierwszego stopnia o specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Absolwent specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę na temat: instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, pracy kuratora i opiekuna, a także bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa narodowego, etyki zawodowej i zarządzania kryzysowego. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innych służbach i strażach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym. Absolwent specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Administracja o specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego ma możliwość kontynuowania edukacji na drugim stopniu studiów na kierunku administracja.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o administracji, nauk społecznych i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej). Zna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej funkcjonowanie administracji. Potrafi identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę oraz informacje związane z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnieniem aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi. Umie uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent zna język obcy nowożytny, co najmniej na poziomie B2+ (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności.

Absolwent specjalności Administracja bezpieczeństwa posiada wiedzę w zakresie zróżnicowanych wymiarów bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych wraz z kształtowaniem bezpiecznych przestrzeni. Poznaje szczegółowo system administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak i strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, rozszerzone o etapy procesu zarządzania ryzykiem. Zapoznaje się z zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza służb publicznych.

Absolwent jest przygotowany  do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności Procedury w administracji posiada wiedzę z zakresu legislacji administracyjnej, administracyjnego postępowania uproszczonego, postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posiada wiedzę odnośnie prawa do informacji i ochrony danych osobowych i zasady planowania w administracji publicznej, a także procedury zamówień publicznych.

Zdobywa wiedzę na temat środków w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku administracja przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych, ponadto studiów podyplomowych z szeroko definiowanych nauk społecznych.

Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności Ekonomia finansów i bankowości posiada wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, rynku kapitałowego, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku ubezpieczeniowego. Zdobyta wiedza z zakresu finansów i bankowości pozwala na podjęcie przez absolwenta pracy w instytucjach finansowych w charakterze pośrednika finansowego, doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak banki komercyjne, banki spółdzielcze, instytucje parabankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, firmy inwestycyjne, giełdy finansowe. Wiedza zdobyta w ramach tej specjalności umożliwia również absolwentom samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest merytorycznie do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

 

Absolwent specjalności  Finanse publiczne i skarbowość ma wiedzę z dziedziny systemów podatkowych i celnych w Polsce i na świecie, posiada praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystywania rozwiązań podatkowych w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych. Studia na specjalności Finanse publiczne i skarbowość dotyczą mechanizmów gromadzenia oraz rozdysponowania środków publicznych oraz zasad ewidencjonowania, sprawozdawczości i kontroli operacji środkami publicznymi. Absolwent jest również wyposażony w szeroki zakres wiedzy z dziedziny prawnych aspektów danin publicznych. Program studiów realizowany na specjalności Finanse publiczne i skarbowość kształtuje absolwenta, który posiada wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w administracji samorządowej i rządowej. Absolwent ma odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze eksperta do spraw podatkowych i finansowych w instytucjach państwowych. Absolwent przygotowany jest także do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

 

Absolwent specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa dysponuje rozbudowaną wiedzą z zakresu ekonomii oraz zasad efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstwa. Posiada solidne podstawy teoretyczne dotyczące mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Ma również wiedzę dotyczącą podstawowych elementów prawa oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada praktyczne kompetencje do tworzenia odpowiedniego systemu współdziałania przedsiębiorstwa z konsumentami, dostawcami i instytucjami publicznymi. Zdobyte kwalifikacje w połączeniu z umiejętnością wykorzystania odpowiednich narzędzi analitycznych (analiza statystyczna, ekonometryczna, finansowa) umożliwiają absolwentowi podjecie pracy na stanowiskach operacyjnych oraz analitycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach finansowych oraz w administracji publicznej. Absolwent specjalności posiada jednocześnie niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

 

Absolwent specjalności Ekonomia rynku globalnego jest wyposażony w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, odpowiedni warsztat narzędziowy i praktyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie różnego typu działalności w skali międzynarodowej.  Posiada  kompetencje do sprawnego poruszania się w środowisku międzynarodowym dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w językach obcych z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych. Dysponuje umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Absolwent posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz indywidualnego i zespołowego rozwiązywaniu złożonych problemów ekonomicznych. Absolwent specjalności Ekonomia rynku globalnego jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w wymiarze międzynarodowym, zarówno na szczeblu kierowniczym i specjalistycznym. Pozyskane przez Absolwenta kompetencje umożliwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej. Absolwent specjalności posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

 

Absolwent specjalności Analityk rynku i biznes controling jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę ekonomiczną oraz praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi analizy ilościowej i jakościowej do prowadzenia badań rynkowych i sporządzania prognoz rozwoju sytuacji rynkowej w kraju i za granicą. Jednocześnie ma wiedzę dotyczącą praktycznych możliwości wykorzystania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz zdolność indywidualnego i zespołowego rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. Dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do podjęcia pracy w charakterze analityka rynku zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora prywatnego i publicznego.  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych, agencjach ratingowych oraz administracji publicznej. Kompetencje zdobyte przez Absolwenta umożliwiają mu również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwent specjalności Analityk rynku i biznes controling posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Na studiach  drugiego stopnia wprowadzono 5 modułów specjalnościowych i 5 modułów fakultatywnych.

Absolwent specjalności Ekonomika zasobów ludzkich jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych we wszystkich podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Posiada również niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest w stanie podjąć pracę w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych. Dysponuje rozbudowaną wiedzą dotyczącą procesów selekcji, oceny, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników przedsiębiorstw, podmiotów finansowych i innych instytucji życia społeczno-gospodarczego, a także odpowiednią wiedzę z zakresu prawa pracy, organizacji pracy i zatrudnienia. Posiada umiejętność wykorzystywania różnorodnych metod i instrumentów efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie jest w stanie identyfikować i diagnozować różne problemy o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach dynamicznych zmian zachodzących na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwent specjalności Ekonomika zasobów ludzkich posiada również ukształtowane zainteresowania naukowo-badawcze oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

 

Absolwent specjalności Ekonomika przemysłu i usług posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętność wykorzystywania metod analitycznych (wnioskowanie statystyczne, prognozowanie procesów ekonomicznych) do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki. Absolwent ma odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, firmach konsultingowych oraz instytucjach publicznych. Jako osoba odpowiednio przygotowana do podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania, może znaleźć zatrudnienie jako menedżer przedsiębiorstwa, specjalista ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektor ekonomiczny w przedsiębiorstwie, doradca ekonomiczny i ekspert w instytucjach rządowych i samorządowych. Absolwent specjalności potrafi efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym. Zna on również korzyści płynące z wykorzystywania instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem jego sektorowej specyfiki. Ma wiedzę dotyczącą podstawowych elementów prawa, jak również ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent specjalności Ekonomika przemysłu i usług  posiada również ukształtowane zainteresowania naukowo-badawcze oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

 

Absolwent specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia funkcji kierowniczej i specjalistycznej w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla. Specjalizacja w zakresie gospodarki lokalnej i finansów samorządowych jest ważnym atrybutem w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, jednostkach wyspecjalizowanych (Urzędy Pracy, Urzędy Skarbowe) a także w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Absolwent rozumie specyfikę i ograniczenia sektora publicznego, ale jednocześnie potrafi wykorzystywać nowe instrumenty zarządzania w administracji publicznej oraz współpracować z podmiotami prywatnymi. Dostrzega obszary możliwej współpracy między sferą publiczną i prywatną oraz jest świadomy konieczności kompromisu między interesem publicznym i interesem lokalnym. Rozumie potrzebę realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, gwarantującego spójny rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska naturalnego. Potrafi wykorzystać instrumenty doskonalenia procesów rozwoju i kształtowania pozycji konkurencyjnej regionu oraz korzystać z pomocy oferowanej w ramach funduszy europejskich.  Posiada umiejętność krytycznego spojrzenia na rozwój regionu i elastycznego podejścia do kształtowania polityki regionalnej i lokalnej. Absolwent specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe posiada również ukształtowane zainteresowania naukowo-badawcze oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

 

Absolwent specjalności Biznes międzynarodowy dysponuje specjalistyczną wiedzą ekonomiczną, odpowiednio dobranym warsztatem narzędziowym i praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi kompleksową analizę międzynarodowych powiązań gospodarczych i finansowych we współczesnej gospodarce światowej. Jednocześnie posiada kwalifikacje umożliwiające sprawne poruszanie się w obszarze działalności korporacji transnarodowych, będących głównymi podmiotami ekonomii międzynarodowej.  Absolwent posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz zdolność identyfikowania i rozwiązywaniu współczesnych problemów ekonomicznych o charakterze globalnym, międzynarodowym i regionalnym. Absolwent specjalności Biznes międzynarodowy jest odpowiednio przygotowany do podjęcia pracy na szczeblu kierowniczym, eksperckim i specjalistycznym we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym. Jego kompetencje umożliwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej. Absolwent specjalności posiada jednocześnie odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

 

Specjalność Doradztwo podatkowe daje możliwość do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego. Celem kształcenia jest podstawowe przygotowanie zawodowe do profesjonalnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, potrafiącego wykorzystać swoją wiedzę do pracy w: biurach doradztwa podatkowego oraz biurach podatkowych, działach księgowości i audytu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, organach skarbowych, jednostkach samorządu terytorialnego w wydziałach związanych z naliczaniem i kontrolą należności publicznoprawnych, przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia na specjalności doradztwo podatkowe mają charakter interdyscyplinarny, bowiem łączą wiedzę z zakres nauk prawa, nauk ekonomicznych oraz nauk o administracji. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie oraz pełnić funkcję pełnomocnika przed sądami administracyjnymi. Absolwent specjalności posiada także odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast