Instytut Zarządzania

Powstanie Instytutu Zarządzania wiąże się ściśle ze zmianami i rozwojem Wydziału Zarządzania i Administracji, który powstał na bazie Instytutu Nauk Społecznych, wchodzącego w skład Wydziału Humanistycznego WSP. Decyzję wydał Minister Edukacji Narodowej – Zarządzenie Nr 33 z dn. 29.09.1992r. W związku z wyraźnym uprofilowaniem kierunków studiów i ukształtowaniem się kadry nauczycieli akademickich powołane zostały decyzją Senatu Nr 29/97 z dn. 18.09.1997 r. trzy instytuty, w tym Instytut Zarządzania i Administracji, który 04.12.1997 r. (Zarządzenie Rektora Nr 43/97) zmienił nazwę na Instytut Zarządzania.

Pracą Instytutu Zarządzania w latach 1999-2008 kierował prof. UJK dr hab. Zbigniew Olesiński, wicedyrektorami w tym czasie byli prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda (do 2002 r.) oraz dr Zdobysław Kuleszyński. Dyrektorem Instytutu w latach 2008-2009 był prof. UJK dr hab. Zenon Zamiar, a jego zastępcami byli prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit oraz prof. UJK dr hab Jarosław Prońko. Od 2009 r. do 2016 r. funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania pełnił  prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit, a wicedyrektorami w tym czasie byli dr Izabela Konieczna, prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko oraz dr Jerzy Zamojski (od 2013 r.).

Wydział Zarządzania i Administracji uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing (studia zawodowe) decyzją MEN z dnia 21.08.1992 r. W trzy lata później, decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 27.02.1995 r. uruchomiono uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Marketing międzynarodowy i organizacja firmy tworząc tym samym możliwość kontynuacji nauki dla absolwentów studiów zawodowych i uzyskania przez nich tytułu magistra w zakresie nauk o zarządzaniu. Nazwa kierunku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz.U. Nr 121, poz. 838), została zmieniona na Zarządzanie. Nazwę specjalności Marketing międzynarodowy i organizacja firmy zmieniono w 2007 r. na Marketing i wystawiennictwo, a w 2014 r. specjalność zmodyfikowano nadając jej nazwę Handel i wystawiennictwo. Kolejne specjalności na studiach drugiego stopnia utworzono: w 2002 r. – Zarządzanie finansami, w 2005 r. – Rachunkowość i ekonomika opodatkowania, która w 2010 r. zmieniła nazwę na Operacje gospodarcze w zarządzaniu, a następnie w 2012 r. na Controlling i rachunkowość. Ponadto, w 2007 r. utworzono następujące specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym i  Zarządzanie zasobami ludzkimi, a w 2013 – Analitykę ekonomiczną w zarządzaniu. Natomiast na studiach pierwszego stopnia utworzono dwie specjalności: Ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa – w 2004 r., którą przekształcono w 2013 r. w specjalność o nazwie Ekonomika i rozwój organizacji, oraz Rachunkowość – w 2005 r., którą przekształcono na Zarządzanie i ewidencja operacji gospodarczych w 2010 r. i następnie na Zarządzanie finansami i rachunkowość w 2012 r., a w roku 2013 w związku z pracami związanymi z powołaniem nowego kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność ta została zmodyfikowana i przyjęła nazwę Zarządzanie podatkami i rachunkowość. Od 2009 r. Instytut prowadzi również studia na kierunku Logistyka, który został uruchomiony Uchwałą Nr 85/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku. Od roku 2012 w ramach tego kierunku prowadzone są dwie specjalności: Logistyka w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie w logistyce.

W Instytucie Zarządzania prowadzone były również następujące studia podyplomowe: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ekonomika i zarządzanie firmą, Europejskie studia menedżerskie, Finanse, bankowość i controlling, Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Informatyka, Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy (dofinansowane z UE), Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Podstawy przedsiębiorczości, Pośrednictwo pracy (dofinansowane z UE), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość, Rachunkowość i ekonomika opodatkowania, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie finansami i księgowość, Zarządzanie i organizacja, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie podmiotem leczniczym, Zarządzanie służbą zdrowia, Zarządzanie w sektorze publicznym, Zarządzanie zasobami pracy.

W roku 1999 Instytut Zarządzania posiadał już ukształtowaną strukturę organizacyjną. Składał się z 5 zakładów. Zatrudniał 23 pracowników mianowanych, w tym 8 profesorów i doktorów habilitowanych, 7 adiunktów i 7 asystentów. W okresie od 1999 do 2003 roku nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych z 23 do 60 osób. Wzrost zatrudnienia był naturalną konsekwencją powiększenia się liczby studentów. Realny wzrost pracowników mianowanych nastąpił głównie w grupie asystentów i adiunktów, co wiązało się z polityką kadrową Instytutu. W grupie profesorów i doktorów habilitowanych wzrost był relatywnie najmniejszy i związany był z odchodzeniem części tych pracowników na emeryturę. W latach 1999-2003 zwiększyła się do 9 liczba zakładów wchodzących w skład Instytutu, dodatkowo powstała 1 pracownia. W roku 2004 w Instytucie Zarządzania zatrudnionych było 60 pracowników, z czego 48 pracowników naukowo-dydaktycznych i 12 pracowników dydaktycznych, w tym 2 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych, 22 doktorów i 24 magistrów. W roku 2015 liczba zatrudnionych zmniejszyła się do 38. W tym czasie zatrudnionych było 37 pracowników naukowo-dydaktycznych i 1 pracownik dydaktyczny, w tym 2 profesorów tytularnych, 9 doktorów habilitowanych, 21 doktorów i 6 magistrów. Liczba zakładów i pracowni zmniejszyła się do 6 zakładów i 1 pracowni.

W 2016 roku w Instytucie powstała Kielecka Szkoła Instytucjonalna w Zarządzaniu.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast