IZ-Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia przygotowują do pracy w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, biurach rachunkowych oraz w podmiotach audytorskich i doradczych (działy księgowości, analiz finansowych, doradztwa finansowego) itp.

Finanse i rachunkowość to obszar działania każdego podmiotu gospodarczego, prowadzony bezpośrednio i samodzielnie przez te podmioty, albo zlecany do usługowego prowadzenia lub doradztwa. Z tego względu zakres jednostek organizacyjnych, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Logistyka jest ukształtowanie sylwetki absolwenta posiadającego określony zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskie. Studia na kierunku Logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwent tego kierunku powinien:

 • posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji;
 • posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa;
 • umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi;
 • umieć wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów; mieć wyrobiony nawyk ustawicznego samokształcenia, pozwalający elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i podjęcia studiów drugiego stopnia

Pierwszy stopień
Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i
zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów pierwszego stopnia
na kierunku Zarządzanie wykazuje się:

 • wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych,
 • wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania,
 • umiejętnością stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania,
  koordynowania, kontrolowania, motywowania,
 • umiejętnością pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym,
 • umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi,
 • umiejętnością twórczego myślenia i działania, związaną z koniecznością dostosowywania się do
  zmiennych warunków otoczenia,
 • umiejętnościami dodatkowymi: znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy
  zespołowej,
 • przygotowaniem do podjęcia ewentualnie pracy naukowej zgodnej ze specjalnością, w tym
 • umiejętnością pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy,
  syntezy, prezentacji wyników.
  Każda specjalność daje studentom możliwość uzyskania, poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi
  przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy i umiejętności właściwych dla danej
  specjalności.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia o specjalności Ekonomika i rozwój organizacji ponadto:
 • umie zarządzać przedsiębiorstwami i ich działami funkcjonalnymi,
 • umie współtworzyć i kształtować politykę finansową przedsiębiorstwa,
 • zna i stosuje metody i techniki zarządzania,
 • wykonuje analizę ekonomiczno – finansową,
 • wykonuje analizę wskaźnikową,
 • zna zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 • zna problematykę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
 • umie kształtować politykę rozwojową przedsiębiorstwa poprzez: formowanie i wdrażanie strategii, zarządzanie innowacjami, sporządzanie rachunku opłacalności inwestycji i określanie
  źródła finansowania,
 • umie dobierać instytucjonalne instrumenty wsparcia rozwoju, projektować i wdrażać kooperację i powiązania sieciowe.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o specjalności: Zarządzanie podatkami i
rachunkowość ponadto:

 • umie współtworzyć i kształtować politykę finansową przedsiębiorstwa,
 • zna akty prawne podatkowe i dotyczące finansów organizacji,
 • umie zarządzać działami finansowymi,
 • umie wykonać analizę ekonomiczno – finansową,
 • umie wykonać analizę wskaźnikową,
 • zna zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 • umie formułować strategie podatkowe i zarządzać podatkami,
 • stosuje własne i obce instrumenty finansowe.

Drugi stopień
Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i
zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na
kierunku Zarządzanie powinien posiadać:

 • umiejętności stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania,
 • umiejętności pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym,
 • umiejętności interpersonalne i koncepcyjne,
 • umiejętność twórczego myślenia i działania, związane z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia,
 • umiejętności dodatkowe: znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej, przygotowanie do podjęcia ewentualnie pracy naukowej zgodnej ze specjalnością, w tym
  umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy, syntezy, prezentacji wyników.

Realizacja programu studiów przygotowuje do podjęcia pracy na wszelkich stanowiskach menedżerskich.
Uwzględnia specyfikę województwa, w którym większość tych stanowisk tworzą małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz samozatrudnienie. Absolwenci mają być przygotowani również do pełnienia ról
kierowniczych w administracji i w różnych sektorach gospodarki narodowej.
Każda specjalność daje studentom możliwość uzyskania, poza umiejętnościami kształtowanymi przez
przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy i umiejętności właściwych dla danej
specjalności.
Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności  Controlling i rachunkowość powinien ponadto:

 • tworzyć politykę i strategię finansową organizacji,
 • znać akty prawne podatkowe i dotyczące finansów organizacji,
 • zarządzać działami finansowymi,
 • wykonywać analizy ekonomiczno-finansowe,
 • wykorzystywać rachunkowość zarządczą,
 • wykorzystywać rachunkowość podatkową,
 • projektować, wdrażać, rozliczać inwestycje finansowe,
 • stosować instrumenty finansowe własne i obce – jest przygotowany do gry nimi na rynkach finansowych,
 • prowadzić ewidencję księgową i sprawozdawczość,
 • być przygotowanym do podjęcia pracy naukowej z zakresu finansów.

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności: Handel i wystawiennictwo powinien ponadto
umieć:

 • tworzyć, kierować, rozwijać dział marketingu,
 • planować i kierować procesami marketingowymi,
 • projektować i wdrażać badania marketingowe, analizować potrzeby i możliwości otoczenia,
 • kształtować produkt od strony marketingowej,
 • dobierać i stosować strategie cenowe,
 • dobierać, zarządzać i kształtować kanały dystrybucji,
 • dobierać, wdrażać i kształtować działania reklamowe, promocyjne, kierować kampaniami
 • reklamowymi, zarządza marką,
 • organizować działania wystawiennicze,
 • projektować, wdrażać i kierować komunikacją marketingową, tworzyć i zarządzać public relations
 • organizować i kształtować rynek.

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności: Zarządzanie finansami powinien ponadto:

 • tworzyć politykę i strategię finansową organizacji,
 • znać akty prawne podatkowe i dotyczące finansów organizacji,
 • zarządzać działami finansowymi,
 • wykonywać analizy ekonomiczno-finansowe,
 • wykonywać analizę wskaźnikową,
 • organizować planowanie finansowe (budżetowanie),
 • kierować i nadzorować realizację planu finansowego,
 • kierować i egzekwować kontrolę finansową (controlling realizacji planów finansowych),
 • projektować, wdrażać, rozliczać inwestycje finansowe,
 • stosować instrumenty finansowe własne i obce – jest przygotowany do gry nimi na rynkach finansowych,
 • prowadzić ewidencję księgową i sprawozdawczość,
 • być przygotowanym do podjęcia pracy naukowej z zakresu finansów.

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym i
prywatnym powinien ponadto:

 • wykonywać analizy opłacalności i wykonalności,
 • wykonywać analizy rynku,
 • tworzyć i wdrażać plany strategiczne, taktyczne i operacyjne,
 • kierować i koordynować przyporządkowanie zasobów organizacji,
 • stosować metody zarządzania i techniki kierowania,
 • rozwijać i nadzorować systemy kontroli,
 • znać podstawy prawne funkcjonowania organizacji publicznych i prywatnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi powinien
ponadto:

 • umieć zaprojektować, wdrożyć i realizować strategię i politykę personalną organizacji,
 • umieć stworzyć i rozwinąć struktury i systemy rekrutacji kadr oraz kierować nimi,
 • umieć zaprojektować, wdrożyć i rozwinąć systemy motywacyjne, systemy oceny kadr,
 • umieć zaprojektować i wdrożyć outplacement,
 • być przygotowany do podjęcia pracy naukowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności: Analityka ekonomiczna w zarządzaniu powinien
ponadto:

 • przygotowywać, realizować i interpretować wyniki analiz, a także prognozować w obszarze
 • danych biznesowych, w tym, m.in.:
 • wykonywać analizy ekonomiczno-finansowe,
 • wykonywać analizę wskaźnikową,
 • analizować efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów nastawionych na zysk, jak również organizacji użyteczności publicznych,
 • wykonywać analizy opłacalności i wykonalności,
 • wykonywać analizy rynku,
 • umieć efektywnie przetworzyć i wykorzystać wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji do celów decyzyjnych,
 • przeprowadzać prognozowanie i symulację procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw, regionów i gospodarki narodowej,
 • być przygotowanym do podjęcia pracy naukowej z zakresu analityki ekonomicznej.