Konferencja

Instytut Zarządzania

Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 oraz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

zapraszają na Konferencję Naukową pt.:

Rafał Krupski i Edward Taylor – sławni kielczanie

Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych,
czyli od „Ekonomiki” Edwarda Taylora do „Strategii” Rafała Krupskiego.


Rzecz na jubileusz
Rafała Krupskiego (5 rocznica śmierci)
i Edwarda Taylora (65 rocznica śmierci)

Bez tytułu123Kielce, 3-4 grudnia 2019 roku

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 2. Patronat
 3. Komitet Naukowy
 4. Komitet Organizacyjny
 5. Zakres tematyczny Konferencji
 6. Forma zgłoszenia uczestnictwa
 7. Publikacja i wymogi edytorskie
 8. Kalendarium
 9. Koszt uczestnictwa
 10. Kontakt i miejsce Konferencji

 

WPROWADZENIE

            W roku 2019 obchodzony jest  jubileusz 5 rocznicy śmierci profesora Rafała Krupskiego i 65 rocznicy śmierci profesora Edwarda Taylora. Ci obaj wybitni uczeni wywodzili się z Kielc. Kielce to nie tylko miejsce ich urodzenia. Obaj uczeni tu się wychowali oraz ukończyli szkoły średnie i chociaż ich dokonania wiążą się w przypadku Edwarda Taylora z Poznaniem, a Rafała Krupskiego z Wrocławiem i Wałbrzychem, to w Kielcach przyczyniali się do tworzenia środowiska akademickiego.

Profesor Krupski (1947-2014) pochodził ze znanej w Kielcach rodziny ziemian i przedsiębiorców. Ta genetycznie odziedziczona zdolność do przedsiębiorczości będzie towarzyszyła profesorowi przez całe życie zawodowe, pomagając mu w wizji zarzadzania strategicznego. Profesor Krupski od młodych lat zafascynowany był wpływem fizyki, chemii, biologii na nauki społeczne. Później w kręgu jego zainteresowań znalazła się kosmologia. Według profesora Krupskiego to kosmologia w ujęciu filozoficznym jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o strukturę i ewolucję Wszechświata. Popierał hipotezę, że powstanie ogólnej teorii względności dało podstawę do tworzenia fizycznych modeli Wszechświata, a co za tym idzie, do powstania kosmologii fizycznej, obejmującej kosmologię obserwacyjną i kosmologię teoretyczną. To te rozważania doprowadziły profesora Krupskiego do obserwacji relacji szkoły behawioralnej wobec tzw. przewrotu paretowskiego. Profesor Krupski znawca wpływu nauk przyrodniczych na nauki zarządzania uważał, że późniejsze kłopoty tych nauk, jak i pozostałych nauk ekonomicznych mają swe źródło w zapożyczeniu przez te nauki w końcu XIX wieku idei z fizyki, w wyniku czego gospodarka i funkcjonujące w niej przedsiębiorstwa zostały w niewłaściwy sposób potraktowane jako zamknięty system równowagi. Spowodowało to zakonserwowanie nierealistycznych modeli, które ograniczyły możliwość badań empirycznych. Fizyka i inne nauki przyrodnicze uwolniły się od tej „skorupy” i dla przykładu, w II połowie XX wieku nastąpił rozkwit badań, znajdujących się daleko od stanu równowagi, są dynamiczne i złożone. Profesor Krupski był zwolennikiem tych koncepcji przedstawiając to w znanym modelu planowania strategicznego i taktyczno-operacyjnego z perspektywy zasobowej uwzględniający okazje i zagrożenia.

Profesor Edward Taylor (1884-1964) był jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów, o poglądach neoliberalnych, twórcą i organizatorem poznańskiej szkoły ekonomicznej. Podobnie jak profesor Krupski, nie chciał się zasklepiać w jednej dziedzinie. Był nie tylko ekonomistą – teoretykiem i praktykiem, charyzmatycznym pedagogiem, ale też prawnikiem łączącym w teorii i praktyce prawo z ekonomią, ekspertem skarbowości, tłumaczem wybitnych dzieł ekonomistów światowego formatu, wydawcą, kreatorem spółdzielczości – pierwszym w Polsce, który uczynił z niej naukę, politykiem społecznym. Profesor Taylor wielką wagę przywiązywał do łączenia teorii z praktyką. Przypadki praktyki oświetla i wyjaśnia prawami teorii. Nauka ekonomiki – jak za Marshallem ją określał ma obowiązek formułowania zależności o charakterze praw, które mogą być również związkiem stochastycznym. Dokonania profesora Taylora koncentrowały się wokół trzech obszarów. Pierwszy dotyczył spółdzielczości, w tym spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej i wiąże się to z jego pierwszymi pracami zawodowymi w Galicji. Spółdzielczością zainteresował się najwcześniej, bo jeszcze w okresie galicyjskim (Lwów, Kraków) i zajmowała go niemal do końca życia. Drugi obszar to skarbowość. Ważniejsze prace to m.in. jego wkład do Prawa Skarbowego Rzeczypospolitej Polskiej (Poznań, 1920), praca Inflacja polska, (Poznań, 1926), Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej (Poznań, 1929). Trzeci obszar, to prace makroekonomiczne. Wymienić tu należy  przede wszystkim dwutomowy Wstęp do ekonomiki oraz trzytomowy Wstęp do ekonomiki. Lektura dzieł Edwarda Taylora ma walor poznawczy, zarówno jeśli chodzi o edukację ekonomiczną, jak też inspirującą do kreowania wszechstronności.

 

PATRONAT

Rektor UE w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski

Rektor UE w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Chochół

Rektor UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Prorektor SGH prof. dr hab. Piotr Wachowiak

Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

Prezes PTE prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Prezes Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN prof. dr hab. Bogdan Nogalski

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki – Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Prof. dr hab. Szymon Cyfert – UE w Poznaniu

Prof. UEK dr hab. Alojzy Czech – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Józefa Famielec – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Petro Garasyim – Ukrainian National Forestry University, Ukraina

Prof. dr hab. Wojciech Giza – UE w Krakowie

Dr Jan Główka – Muzeum Historii Kielc w Kielcach

Prof. dr hab. Marian Gorynia – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – UJK w Kielcach

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Stephan Kudert – Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Prof. dr hab. Mirosława Kwiecień – PTE

Prof. UJK Marek Leszczyński – UJK w Kielcach

Mgr Stanisław Matejkiewicz – Bank Spółdzielczy w Kielcach

Prof. dr hab. Bogusz Mikuła – UE w Krakowie

Prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – UJK w Kielcach

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn – SGH w Warszawie

Prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik – UJK w Kielcach

Prof. UJK dr hab. Agata Pierścieniak – UJK w Kielcach

Prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko – UJK w Kielcach

Prof. dr hab. Maria Romanowska – SGH w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – WSB w Gdańsku

Prof. dr hab. Petra Schmidt – University of Applied Sciences Mittweida, Niemcy

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Szczepański – UJK w Kielcach

Prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit – UJK w Kielcach

Prof. dr hab. Bogdan Ślusarz – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Jan Terelak – UKSW w Warszawie

Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska – UJK w Kielcach

Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – UE w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Izabela Konieczna – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Paulina Kozieł – uczestnicy krajowi

Mgr Angelika Pienias – finanse

Mgr Agnieszka Rozwadowska – publikacje

Dr Marcin Szplit – uczestnicy zagraniczni

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Pragmatyzm nauk ekonomicznych;
 • Ekonomia zasobów a zrównoważony rozwój;
 • Wyzwania globalizacji – strategia i zarządzanie;
 • Interdyscyplinarny charakter nauk o zarządzaniu;
 • Podejścia zarządzania, czyli od planowanego do nieplanowanego rozwoju organizacji;
 • Skuteczność organizacji, ujęcie zasobowe i procesowe;
 • Planowanie strategiczne i taktyczno-operacyjne z perspektywy zasobowej

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/S9TW52oUbSgaip797

 

 

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

Zgłoszone referaty, po pozytywnych recenzjach i akceptacji przez Komitet Naukowy, zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” (9 pkt, część B wykazu czasopism MNiSW).

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnych z wymogami edytorskimi podanymi poniżej.

 

KALENDARIUM

Do 15 września 2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń na Konferencję (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji)
Do 15 września 2019 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 30 września 2019 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
Do 15 października 2019 r. – przekazanie uwag recenzentów
Do 30 października 2019 r. – nadsyłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
Do 15 listopada 2019 r. – przesłanie programu Konferencji
3-4 grudnia 2019 r. – Konferencja

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA (bez noclegu)

Pełny koszt uczestnictwa (czynne uczestnictwo w Konferencji i opublikowanie referatu):  900 zł

Publikacja referatu bez udziału w Konferencji:  700 zł

Udział w Konferencji bez publikacji artykułu:  200 zł

 

Opłatę należy wnieść na konto:

Millenium Bank

Rachunek podstawowy:

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

W TYTULE IMIĘ I NAZWISKO Z DOPISKIEM „WYZWANIA” LUB SUBKONTO (60)

KONTAKT I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Hotelu Uroczysko w Cedzynie (Cedzyna 44D, 25-900 Cedzyna, woj. Świętokrzyskie).

mapa

Dojazd na miejsce Konferencji z Kielc możliwy również za pomocą autobusów nr 10, 41, 43, 47 i 106 (według rozkładów ZTM Kielce – https://ztm.kielce.pl/rozkad-jazdy-sp-429094646.html).

 

Instytut Zarządzania

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-406 Kielce; ul. Świętokrzyska 21

 konferencjaiz@ujk.edu.pl