Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15

tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl

 

Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie 

Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić -osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

Kryterium konkursu to posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie lub pokrewnych z uwzględnieniem:: 

 • dorobku naukowego w zakresie nauk o bezpieczeństwie w szczególności: zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo wewnętrzne, strategia bezpieczeństwa, teoria konfliktów oraz patologie społeczne
 • praktycznej znajomości wymienionych wyżej obszarów 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta 
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
 4. Życiorys zawodowy.
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Wykaz publikacji z ostatnich trzech lat 

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa i Nauk Społecznych
25-406 Kielce,  ul. Uniwersytecka 15
Dodatkowe informacje: e-mail: iz@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-77

 

Termin składania dokumentów upływa dnia:  20 grudnia 2019 roku

       

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie  podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy, 
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.Czcionka
Wysoki kontrast