Konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

25-406 Kielce,  ul. Świętokrzyska 21

tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wpaiz@ujk.edu.pl

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ogłasza konkurs

na  stanowisko adiunkta w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce
– posiadanie dorobku naukowego z zakresu komunikowania politycznego i komunikowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacją i nowych mediów. Wysoki stopień zaawansowania pracy badawczej (postępowanie habilitacyjne). Możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów wykazanych powyżej. Umiejętność obsługi programów komputerowych Corel Draw, Photoshop. Dyspozycyjność czasowa.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce.
 4. Życiorys zawodowy.
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B

Dodatkowe informacje: e-mail: inp@ujk.edu.pl , tel.: 041/ 349-65-45, 349-66-07

Termin składania dokumentów upływa dnia:  17 września 2018 roku             

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Dziekana. Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail inp@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast