Międzynarodowy Kongres Penitencjarny

Europejskie praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej

International Penitentiary Congress

European practice of imprisonment and post-penitentiary care)

II-ga Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna

Polski model wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej

 

 

Dni 1 do 3 czerwca 2017 roku na stałe zapisały się w pamięci Uczestników
Międzynarodowego Kongresu Penitencjarnego oraz II-giej Świętokrzyskiej Uniwersyteckiej Konferencji Penitencjarnej zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Leszka Wieczorka. Była to doskonała okazja do prezentacji, wymiany poglądów oraz szerokiej dyskusji poświęconej zagadnieniom związanym z penitencjarystyką. Z pewnością sprzyjał temu trzydniowy, bogaty program Wydarzenia, którego fundamentem było połączenie nauki z praktyką. Uczestnikami spotkania byli zarówno przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służby Więziennej (w tym Jej Dyrektora Generalnego), Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Jego Terenowych Pełnomocników, Sądownictwa, Prokuratury, Adwokatury, Radców Prawnych oraz liczni Reprezentanci zagranicznych i polskich ośrodków naukowych.

W pierwszym dniu, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, odbył się Międzynarodowy Kongres Penitencjarny nt. Europejskie praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej (International Penitentiary Congress – European practice of imprisonment and post-penitentiary care), do którego zgłoszono 27 referatów, w tym 9 reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe z Czech, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Obrady i dyskusja prowadzone były w języku angielskim.

Z kolei 02 czerwca 2017 roku, na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, odbyła się II-ga Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna nt. Polski model wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej, do której (w ramach czterech sesji plenarnych i także czterech paneli dyskusyjnych) zgłoszono 70 referatów. Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem a obradom towarzyszyło wiele konstruktywnych dyskusji połączonych z prezentacją różnych wizji i pomysłów na usprawnienie kluczowych procesów związanych z karą pozbawienia wolności oraz opieką postpenitencjarną.

W ocenie uczestników tak Kongres jaki i Konferencja zakończyły się dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym. Podkreślano przy tym potrzebę kontynuowania dalszej współpracy, tak potrzebnej całemu środowisku. Przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej zgłosił wręcz postulat i zadeklarował wsparcie organizacyjne i finansowe, aby takie „świętokrzyskie” spotkania odbywały się cyklicznie gdyż już wpisały się „jako największe” w mapę ogólnopolskich inicjatyw naukowych.

Należy przy tym podkreślić, że Konferencja poświęcona została pamięci przedwcześnie zmarłego znakomitego socjologa i aktywnego społecznika Pana prof. dr hab. Zbigniewa Galora. Towarzyszyło jej także coroczne zebranie Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz wystawa nt. tatuażu więziennego udostępniona przez Poznańskie Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Całość przedsięwzięcia uzupełniła w dniu 03 czerwca 2017 roku wycieczka na Zamek w Chęcinach.

 

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami przez:

– Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro

– Dyrektor Generalny Służby Więziennej Pan gen. Jacek Kitliński

– Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Pan prof. zw. dr hab. Piotr  Stępniak

– Jego Ekscelencja Biskup Kielecki ks. dr Jan Piotrowski

– Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach Pan adw. Jerzy Zięba

– Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach Pani r.pr. Helena Górniak

– JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

– Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK Pan prof. dr hab. Wojciech Saletra

– Dyrektor Instytutu Prawa Ekonomii i Administracji, WPAiZ UJK Pan prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

 

Patronami Medialnymi Konferencji byli:

– Wolters Kluwer Polska SA

– Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka / Humanistic Scientific Fascicles Human Rights

Czcionka
Wysoki kontrast