Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

W dniu 14 listopada 2016 r. w auli głównej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Celem konferencji była refleksja i dyskusja dotycząca zarządzania ciągłością procesów biznesowych i administracyjnych, jako wyraz troski o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto tematyka obejmowała analizę i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność i współpracę instytucji państwowych, społecznych i prywatnych w sferze bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także metodologię badań w naukach o bezpieczeństwie.
W konferencji, o której mowa oprócz przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów udział wzięli pracownicy następujących uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe.
Wystąpienia uczestników konferencji oraz liczne głosy w dyskusji dowodziły trafności wyboru zasadniczego problemu, celów oraz podstawowych zagadnień rozpatrywanych w czasie jej trwania. W dyskusjach toczących się w poszczególnych sesjach konferencji zgodnie stwierdzono, że istnieje potrzeba systematycznego organizowania tego typu konferencji. Rozpatrywane byłyby na nich problemy badawcze odnoszące się do problematyki zakreślonej tytułem konferencji, z uwzględnieniem potrzeb instytucji publicznych i prywatnych w zakresie zarządzania kryzysowego, a związane z ich bieżącą działalnością.

Czcionka
Wysoki kontrast