Podpisanie przez Dziekana prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra oraz Staroste Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego porozumienia określającego wzajemną współpracę

16 czerwca 2014 r. Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra wraz z doktorem Ryszardem Stefańskim oraz Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski podpisali porozumienie określające wzajemną współpracę. Efektem jej będzie wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzacje wiedzy oraz związków pomiędzy instytucjami samorządowymi i wspólnotą lokalną a szkołami wyższymi. Współpraca będzie obejmować między innymi: promocję i popularyzację nauki, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, organizowanie konferencji, wykładów i warsztatów tematycznych, podejmowanie działań w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów badawczych, programów edukacyjnych i sportowych.

Czcionka
Wysoki kontrast