Pomoc Materialna

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 r., które wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r. z zastrzeżeniem § 4, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienił się wykaz załączników – oświadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia – Regulamin → LINK

Zarządzeniem Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego Zarządzenie nr 188/2020 powołano skład Komisji Stypendialnej, obowiązujący  w roku akademickim 2020/2021. W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Aleksandra Tokarczyk – przewodniczący KS,
 2. Marcin Stypa – wiceprzewodniczący KS,
 3. mgr Beata Krak  – członek KS.

W roku akademickim 2020/21 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2019 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2019, 2020 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia → załącznik nr 27

Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta załącznik nr 28

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2020 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. – 3244 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2020 r.)

 

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

  • socjalnego(obowiązkowo załączniki nr 1, 5, 12, 25, 26  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny)) dokumenty wg wykazu → załącznik nr 27;
  • socjalnego w zwiększonej wysokości – (dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr 4  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni+ dokumenty potwierdzające sytuację;
  • specjalnego dla osób niepełnosprawnych(obowiązkowo załączniki nr 2, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student));
  • rektora (obowiązkowo załączniki nr 3, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student)).
 • W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora lub zapomogę wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 5, 25 i 26.

Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń: 

Stypendium socjalne:

 • dla studentów I r. oraz I r.II st. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – od 13 do 30 października 20 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w dziekanacie.  Ze względów bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, student zobowiązany jest być w maseczce ochronnej, posiadać własny długopis oraz podpisaną kopertę formatu A4, np. Jan Kowalski – II r. II st. Ekonomia st. niestacjonarne.

W trakcie każdej godziny nastąpi 15 minutowa przerwa na wietrzenie pokoju i dezynfekcję!!!

Stypendium rektora:

 • od 15 do 30 października 20 r. – należy obowiązkowo wypełnić załączniki nr 3, 5, 25, 26.
 • Każdy student ma obowiązek zgłaszania się w maseczce, z własnym długopisem oraz kopertą formatu A4, niezbędną do przechowywania dokumentów. Kopertę należy podpisać czytelnie: imię i nazwisko, rok, kierunek i forma studiów. Proszę uzupełnić daty i podpisy w załącznikach. W zał. nr 5 należy do tabelki z przebiegiem studiów wpisać wszystkie lata i uczelnie, w których studia były odbywane, rozpoczęte i nie ukończone także. Wzór prawidłowo wypełnionej tabelki wywieszony jest w gablocie na wprost pokoi 100 i 101 oraz 123.
  Wnioski można składać – od średniej ocen nie niższej niż 4,3 – w pokoju nr 123 – od wtorku do czwartku pomiędzy 11.00 – 15.00, piątek pomiędzy 09.00 – 15.00 – bez rezerwacji dnia i godziny wizyty w dziekanacie oraz bez konieczności potwierdzania średniej ocen w dziekanatach kierunkowych.
 • Z wnioskiem i dokumentami do stypendium rektora potwierdzającymi dodatkowe osiągnięcia, należy udać się celem uzyskania punktacji za dodatkowe osiągnięcia – w kategorii osiągnięć naukowych i artystycznych do dyrektora instytutu/kierownika katedry w dyscyplinie do której przypisany jest kierunek studiów, – w kategorii osiągnięć sportowych do kierownika jednostki właściwej ds. sportu na podstawie zaświadczenia wydanego przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Następnie wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć w pokoju nr 123 – od wtorku do czwartku pomiędzy 11.00 – 15.00, piątek pomiędzy 09.00 – 15.00.

Nie rezerwujemy terminu w celu uzupełnienia dokumentów (obsługa innych spraw: zaświadczenia, zapomogi, informacje i inne odbywa się na bieżąco)

Aby uzupełnić brakujące do wniosku dokumenty, na podstawie i w terminie określonym na wystawionym przez członka KS pisemnym wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, student składa je w podpisanej kopercie lub przeźroczystej „koszulce” (Jan Kowalski IIr.II st. Ekonomia, niestacjonarne) do pudełka znajdującego się we właściwym dziekanacie, bezpośrednio przy wejściu. Dokumenty nie będą ponownie sprawdzane. 

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – rezerwują termin: studia pierwszego stopnia – pokój 100 (stanowisko WA1)
                                                                                                                          studia drugiego stopnia – pokój 101 (stanowisko WA2)

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 27;
– o nie potwierdzaniu rezerwacji telefonicznie ani mailowo.

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

2020 r.

 • listopad (stypendium socjalne – za X i XI) –  30.11.2020 r.
 • grudzień (stypendium socjalne + rektora – za X, XI i XII) – 23.12.2020 r.

2021 r.

 • styczeń
 • luty
 • marzec 
 • kwiecień 
 • maj 
 • czerwiec  

 W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 62/2019 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01 sierpnia 2019 roku, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 15 do 30 dnia każdego miesiąca (począwszy od 15 listopada 2019 r.)

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE REKTORA UJK,
wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 r.

(stypendium będzie wypłacane od października 2020 do czerwca 2021 r.) 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21 

       Dochód netto na osobę                              wysokość stypendium socjalnego:                                       

     0,00 – 265,00 zł 650 zł
 265,01 – 528,00 zł 550 zł
 528,01 – 790,00 zł 400 zł
791,01 – 1051,70 zł   300 zł 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego 200 zł

Wypłata stypendium socjalnego 30 listopada 2020 r., z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.

    


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1 200 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1 100 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 1 000 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1 100

Wypłata stypendium rektora w grudniu 2020 r., z wyrównaniem za październik, listopad i grudzień 2020 r.


Progi stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2020/ 2021: 

Administracja – od 4.69 ;    Bezpieczeństwo Narodowe – od 4.61 ;    Ekonomia – od 4.66 ;  Finanse i Rachunkowość – od 4.60 ;   Kryminologia Stosowana – od  4.48;    Logistyka – od 4.35;    Politologia – od 4.81;    Prawo – od 4.67;    Stosunki Międzynarodowe – od 4.71;   Studia Skandynawskie – od 4.79;    Zarządzanie – od 4.53. 

Informację o terminie odbioru decyzji podamy osobnym ogłoszeniem.


 Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora  zostały opisane w rozdziale IV § 24 i 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności – 450 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 350 zł,
lekki stopień niepełnosprawności –  300 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały opisane w rozdziale III § 23 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wypłata stypendium dla osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r., z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:00, wtorek – czwartek 8:00 – 15:00, piątek 8:00 – 16:30.


 ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 28 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 500 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 000 zł  

Druki do pobrania – (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 169/2019 z dnia 31 sierpnia 2020 r.)

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast