Pomoc Materialna

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 r., które wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r. z zastrzeżeniem § 4, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienił się wykaz załączników – oświadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia – Regulamin → LINK

Zarządzeniem Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego Zarządzenie nr 188/2020 powołano skład Komisji Stypendialnej, obowiązujący  w roku akademickim 2020/2021. W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Aleksandra Tokarczyk – przewodniczący KS,
 2. mgr Beata Krak – wiceprzewodniczący KS,
 3. Anna Ostrowska  – członek KS,
 4. Marcin Stypa  – członek KS,
 5. Karolina Ziaja  – członek KS.

W roku akademickim 2020/21 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2019 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2019, 2020 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia → załącznik nr 27

Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta załącznik nr 28

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2020 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. – 3244 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2020 r.)

 

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

  • socjalnego(obowiązkowo załączniki nr 1, 5, 12, 25, 26  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny)) dokumenty wg wykazu → załącznik nr 27;
  • socjalnego w zwiększonej wysokości – (dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr 4  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni+ dokumenty potwierdzające sytuację;
  • specjalnego dla osób niepełnosprawnych(obowiązkowo załączniki nr 2, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student));
  • rektora (obowiązkowo załączniki nr 3, 5, 25, 26 – (podpisuje wyłącznie student)).
 • W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora lub zapomogę wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 5, 25 i 26.

Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu Komisja Stypendialna ustaliła terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń: 

Stypendium socjalne:

 • dla studentów I r. oraz I r.II st. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – od 15 do ostatniego dnia każdego miesiąca 2021 r. (do czerwca włącznie)

Stypendium rektora:

 • od 15 do 30 października 20 r. – należy obowiązkowo wypełnić załączniki nr 3, 5, 25, 26.

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

2020 r.

 • listopad 
 • grudzień 

2021 r.

 • styczeń 
 • luty 
 • marzec 
 • kwiecień 
 • maj 
 • czerwiec 28 

 W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 62/2019 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01 sierpnia 2019 roku, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 15 do ostatniego dnia każdego miesiąca (począwszy od 15 listopada 2020)

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 27.

  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE REKTORA UJK, wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 r.

(stypendium będzie wypłacane od października 2020 do czerwca 2021 r.) 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21 

       Dochód netto na osobę                              wysokość stypendium socjalnego:                                      

     0,00 – 265,00 zł 650 zł
 265,01 – 528,00 zł 550 zł
 528,01 – 790,00 zł 400 zł
791,01 – 1051,70 zł   300 zł 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego 200 zł

Wypłata stypendium socjalnego 30 listopada 2020 r., z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.\

    


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1 200 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1 100 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 1 000 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1 100

Progi stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2020/ 2021: 

Administracja – od 4.69;    Bezpieczeństwo Narodowe – od 4.61;   Ekonomia – od 4.66;    Finanse i Rachunkowość – od 4.60;    Kryminologia Stosowana – od 4.48;    Logistyka – od 4.35;    Politologia – od 4.81;    Prawo – od 4.67;    Stosunki Międzynarodowe – od 4.71;    Studia Skandynawskie – od 4.79;    Zarządzanie – od 4.53

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora  zostały opisane w rozdziale IV § 24 i 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności – 450 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 350 zł,
lekki stopień niepełnosprawności –  300 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały opisane w rozdziale III § 23 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wypłata stypendium dla osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r., z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:00, wtorek – czwartek 8:00 – 15:00, piątek 8:00 – 16:30.


 ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 28 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 500 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 000 zł  

Druki do pobrania – (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 169/2019 z dnia 31 sierpnia 2020 r.)

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast