Pomoc Materialna

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020


STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01 sierpnia 2019 r., które wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienił się wykaz załączników – oświadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia – Regulamin → LINK

Zarządzeniem Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 września 2019 roku powołano skład Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020. W skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Beata Krak,
 2. mgr Aleksandra Tokarczyk,
 3. Anna Ostrowska – przedstawiciel studentów,
 4. Magdalena Wydrych – przedstawiciel studentów.
 5. Karolina Ziaja – przedstawiciel studentów,

W roku akademickim 2019/20 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2018 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2018, 2019 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia → załącznik nr 24 

Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta załącznik nr 25

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Wnioski przysyłane pocztą nie będą rozpatrywane !!!

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2019 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. – 2715 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2020 r.)

 

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

  • socjalnego(obowiązkowo załączniki nr 1, 5, 12, 23, 30  (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny)) dokumenty wg wykazu → załącznik nr 24;
  • socjalnego w zwiększonej wysokości – (dodatkowo do załączników wykazanych powyżej – załącznik nr 4  w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć, NIE ZWIĄZANYCH z trudnym codziennym dojazdem do uczelni+ dokumenty potwierdzające sytuację;
  • specjalnego dla osób niepełnosprawnych(obowiązkowo załączniki nr 2, 5, 23, 30 – (podpisuje wyłącznie student));
  • rektora (obowiązkowo załączniki nr 3, 5, 23, 30 (podpisuje wyłącznie student)).
 • W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora lub zapomogę wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 5, 23 i 30.

Rezerwacja terminu złożenia dokumentów o stypendium socjalne obecnie nie jest możliwa:

https://rezerwuj.ujk.edu.pl

Nie rezerwujemy terminu w celu uzupełnienia dokumentów (obsługa innych spraw: zaświadczenia, zapomogi, informacje i inne odbywa się na bieżąco)

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – rezerwują termin: studia pierwszego stopnia – pokój 100 (stanowisko WA1)
                                                                                                                          studia drugiego stopnia – pokój 101 (stanowisko WA2)

UWAGA, PROSIMY ABY:
– pamiętać o zarezerwowanym terminie i zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej;
– bezwzględnie przestrzegać godzin rezerwacji, niestawienie się w ustalonym terminie skutkuje utratą rezerwacji;
– przygotować i ułożyć dokumenty kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 24;
– nie potwierdzać rezerwacji telefonicznie ani mailowo.

———————————————————————————————————————————————————————————-

 Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń!

2019 r.

 • listopad (wypłata za październik i listopad) 
 • grudzień 

2020 r.

 • styczeń
 • luty
 • marzec 25
 • kwiecień 27
 • maj 27
 • czerwiec 29 

 W oparciu o § 19 ust. 3 Zarządzenia Nr 62/2019 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01 sierpnia 2019 roku, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – studenci wszystkich form studiów, wnioski o przyznanie świadczeń – mogą składać od 15 do 30 dnia każdego miesiąca (począwszy od 15 listopada 2019 r.)

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

————————————————————————————————————————————————————————————-

  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE REKTORA UJK

(stypendium będzie wypłacane od października 2019 do czerwca 2020 r.) 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w roku akademickim 2019/20                                              Dochód netto na osobę            wysokość stypendium socjalnego:                                       

     0,00 – 528,00 zł 900
 528,01 – 790,99 zł 700
 791,00 – 1051,70 zł 500

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego200 zł

    


STYPENDIUM REKTORA:

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1 400  
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1 200  
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 1 000  

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1 400


Progi stypendium rektora  na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w roku akademickim 2019/20: 

Administracja – od 4,67;    Bezpieczeństwo Narodowe – od 4,65;    Ekonomia – od 4,56;    Finanse i Rachunkowość – od 4,40;   Kryminologia Stosowana – od 4,54;    Logistyka – od 4,32;    Politologia – od 4,88;    Prawo – od 4,66   Stosunki Międzynarodowe – od 4,69;   Studia Skandynawskie – od 4,85;    Zarządzanie – od 4,60. 

Informację o terminie odbioru decyzji podamy osobnym ogłoszeniem.


 Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora  zostały opisane w rozdziale IV § 24 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

znaczny stopień niepełnosprawności – 700
umiarkowany stopień niepełnosprawności –  600 
lekki stopień niepełnosprawności –  500 

 Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami:
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:00, wtorek – czwartek 8:00 – 15:00, piątek 8:00 – 16:30


 ZAPOMOGA: 

Na podstawie rozdziału VI  § 28 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 500 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi 1 000 zł  

Druki do pobrania – (załączniki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 62/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r.)

Czcionka
Wysoki kontrast