Przewody doktorskie – informacje ogólne

Akty prawne obowiązujące w przewodach doktorskich

 

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 261) stanowi WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

Uchwała Senatu nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie  z dn. 28 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie

Uchwała Senatu nr 200/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki z dn. 26 września 2019 r.

Uchwała Senatu nr 199/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Uchwała Senatu nr 200/2019

 

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała 147/2016 r. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

 

Dorobek naukowy

W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w ustawie i Uchwale 57/2020 do 31 grudnia 2021 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

1) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

 2) przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.

 

Po obronie doktorant jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia:

–  karty SYNABA wraz z tabelą
http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html
 załącznik tabela
oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy
oświadczenia o udostępnieniu pracy