Struktura Wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) powstał 29 września 1992 pod nazwą Wydział Zarządzania i Administracji na bazie Instytutu Nauk Społecznych. W 2008 Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. W 2015 uruchomiono studia na kierunku prawo i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Kolejnym osiągnięciem było uzyskanie w 2019  uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie nauki prawne, zaś w 2020 r. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W 2019 r. w wyniku reorganizacji Wydziału zmieniono nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych. Obecnie w skład Wydziału wchodzą trzy instytuty: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, a także dwie katedry: Katedra Ekonomii i Finansów oraz Katedra Zarządzania. W ramach Wydziału prowadzonych jest 12 kierunków studiów na kierunkach:

– Administracja (I i II stopień);

– Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień);

– Ekonomia (I i II stopień);

– Finanse i rachunkowość (I i II stopień);

– Kryminologia stosowana (I stopień);

– Logistyka (I stopień);

– Politologia (II stopień);

– Prawo (jednolite magisterskie);

– Stosunki międzynarodowe (I i II stopień);

– Studia skandynawskie (I stopień, w języku angielskim);

– Zarządzanie (I i II stopień);

– Zarządzanie w politykach publicznych (I stopień).

Ponadto Wydział ma w swojej ofercie następujące studia podyplomowe: Zarzadzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym, Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, Wizerunek i public relations, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzenie systemami informatycznymi, Zarządzanie podmiotem leczniczym, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie finansami i księgowość, Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne, Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy, Europejskie studia menedżerskie, Ekonomika i zarządzanie organizacją, Analiza informacji, Nowoczesny samorząd terytorialny, Public relations w nowych mediach, Administracja sektora publicznego.