Informacje w sprawie określenia wysokości opłat i terminów za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2021 zmieniające zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenie edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 5

Informacja w sprawie określenia wysokości opłat i terminów za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 1. Wysokość czesnego na WPiNS dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020
  PLIK
 2. Wysokość opłat na WPiNS dla cudzoziemców w roku akademickim 2019/2020.
  PLIK
 3. Akty prawne.
  Zarządzenie 75/2019
  Uchwała Senatu 76/2014

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJK nr 76/2014 osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami nie może uzyskać:

1) zgody na udział w zajęciach dydaktycznych,
2) zgody na przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu,
3) zaliczenia semestru bądź roku studiów,
4) zgody na egzamin komisyjny,
5) zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego,
6) zgody na wznowienie studiów.

Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały może zostać skreślona z listy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń.

W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.


PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o zwrot nadpłaty
 2. Wniosek o ulgę w opłatach