Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów może otrzymać student, który uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Warunkiem przyznania jest zaliczenie poprzedniego roku studiów oraz uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w danym roku akademickim. Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Pod uwagę są brane znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów

UWAGA!

Stypendium ministra dla studentów przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium ministra dla studentów nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia

Powyższy zapis stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student winien przedstawić swoją kandydaturę wraz z dokumentami potwierdzającymi wybitne osiągnięcia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w pliku o formacie pdf, nieprzekraczającym 500 MB (na początku należy zamieścić wniosek wraz z oświadczeniem studenta, następnie załączniki w kolejności znajdującej się we wniosku), przekazanej na nośniku danych do dziekana właściwego wydziału. Za pośrednictwem dziekana wniosek zostanie przekazany rektorowi uczelni.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów upływa z dniem 12 września 2019 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r.

Rektor UJK przekazuje wnioski wraz z kompletem dokumentów do Ministerstwa w terminie do dnia 25 października 2019 r.

Wnioski są rozpatrywane przez Ministerstwo w terminie do 31 marca 2020 r.

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UWAŻA SIĘ:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału  w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia naukowe:

 1. strony monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Num-ber), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International  Standard  Book  Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
 2. oświadczenia współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
 3. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
 4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 5. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
 6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
 7. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UWAŻA SIĘ:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia artystyczne:

 1. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
 2. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
 3. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
 4. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UWAŻA SIĘ:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6.    miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. W rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia sportowe:

 1. oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 658)

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-1-kwietnia-2019-r-w-sprawie-stypendiow-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-studentow-i-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

Załączniki:

Wzór wniosku

Kryteria oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe

Kryteria oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia artystyczne

Kryteria oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia sportowe