Wymagania dotyczące pracy dyplomowej

Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym powstającym na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK
Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia i studiowaną specjalnością.

1.    Jasno formułować cel i zakres pracy, a także krótko scharakteryzować sposób jego realizacji. Konieczne jest również sformułowanie hipotez, lub wiodących pytań, na które odpowiedzieć ma realizowana praca. Może to być ujęte w części wprowadzającej, lub też w wyodrębnionym podrozdziale o tytule sugerującym podjęcie wskazanych kwestii.
2.    Konieczna jest część ogólnoteoretyczna, będąca wynikiem przeglądu literatury przedmiotu, oraz wiedzy studenta zdobytej w toku realizacji studiów.
3.    Część analityczna (empiryczna) poświęcona rozwiązaniu postawionego zadania. Rekomenduje się przestrzeganie zasady, aby prezentacja empirii była analizą wiążącą różne aspekty prezentowanych faktów i prowadziła do stawiania ocen i wysuwania istotniejszych wniosków.
4.    Część podsumowująca, w której autor odnosi się do stawianych na wstępie celów pracy, napotkanych trudności ich realizacji oraz odpowiedzi na hipotezy i pytania.
5.    Objętość – praca licencjacka minimum 55 stron; praca  magisterska minimum 75 stron.
6.    Pracę magisterską w stosunku do pracy licencjackiej wyróżnić powinno:
a)    zaawansowane opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie uzasadnienia postawionych tez,
b)    znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie,
c)    umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,
d)    umiejętność stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i wykorzystania informacji zawartych w dokumentach źródłowych,

Wymagania redakcyjne stawiane pracom dyplomowym powstającym na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK

1.    Podstawową czcionką w pracy jest Times New Roman, rozmiar 12.
2.    Tekst podstawowy z zachowaniem odstępu 1,5.
3.    Marginesy w cm: 3 z lewej; 2 z prawej, góra i dół po 2,5
4.    Tekst podstawowy musi być „wyjustowany”.
5.    Przypisy (dolny): czcionka rozmiar 10, odstępy 1 (czcionka Times New Roman).
6.    Tytuł rozdziału: czcionka rozmiar 14, bold.
7.    Tytuł podrozdziału: czcionka rozmiar 13, bold.
8.    Tytuł punktu podrozdziału: czcionka  rozmiar 12, bold.
9.    Po wszelkich tytułach fragmentów pracy nie stawiamy kropki.
10.    Rozdziały numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi; podrozdziały dwudzielnie, a więc przykładowo: 1.1., 3.1. itd.; zaś punkty podrozdziału: 1.1.1. , 1.1.2., itd.
11.    W spisach treści (planach pracy) stosujemy czcionkę, jak dla tekstu podstawowego. Należy natomiast dokonać odpowiednich wcięć (tabulacji) dla tytułów podrozdziałów i ich punktów
12.    Każdy akapit rozpoczynamy linią z wciętym (przesuniętym) tekstem.
13.    Każda tabela i rysunek musi mieć swój numer, tytuł i źródło. Powinny być wyśrodkowane. Odstęp wewnątrz tabeli 1, wielkość czcionki może być zmniejszona do rozmiaru 10 – to zależy od autorskiego wyboru. Nazwa tabeli oraz źródło powinny być pisane z odstępem 1.
14.    Zestawienie wykorzystanych źródeł: „Bibliografia” zamieszczone na końcu pracy powinno zawierać pozycje, które były cytowane w tekście. Dopuszcza się jednak uwzględnienie najważniejszych pozycji, które okazały się przydatne w trakcie pisania, a które nie były cytowane. Zestawienie musi być sporządzone alfabetycznie, według nazwisk.